Etter å ha mottatt 89 høringsinnspill om lokalisering foreslår rådmannen å etablere et større oppvekstsenter i Røyken rådhus, legge innovasjonssenteret til Asker og flytte administrative tjenester til Hurum. Forslaget skal drøftes fram til 14. desember før endelig beslutning senest 10. januar.

De 89 innspillene kom som del av en høringsrunde knyttet til en mulighetsstudie om lokalisering. (Se mulighetsstudien og høringsinnspillene)

Krevende kabal

- Dette har vært en svært krevende kabal med mange hensyn som skal vurderes. Vi har fått inn en rekke gode og konstruktive innspill, og har gjort flere større endringer fra det opprinnelige mulighetsstudiet. Dette skyldes i hovedsak mange og tungtveiende argumenter fra fagmiljøene, og som samsvarer med kriteriene for hele sammenslåingen, som effektivitet, nærhet til innbyggerne, robuste og sterke fagmiljøer, klima og miljø og økonomi, sier rådmann Lars Bjerke.

Røyken rådhus

I mulighetsstudiet var det foreslått at Røyken rådhus skulle bygges om til et innovasjonssenter, men i innstillingen er innovasjonssenteret foreslått lagt til Asker sentrum. Røyken rådhus foreslås i stedet å huse et større oppvekstsenter, som del av en utvidelse av dagens Helsehus, og den nye kommunens arkiv- og dokumentsenter.

- Dagens kunnskapssenter på Drengsrud har 50.000 besøk i året, og flere peker på at vårt framtidige kunnskaps- og innovasjonssenter må ligge nærmere et kollektivknutepunkt. Det er i tillegg til transporthensyn, miljøhensyn og praktiske hensyn også en økonomisk side ved dette. Å bygge om Røyken rådhus til et innovasjonssenter ble estimert til å koste opp mot 100 millioner kroner. Samlet sett tilsier derfor vurderingene at innovasjonssenteret bør legges til egnede lokaler sentralt i Asker, sier Bjerke. Dette er også i tråd med innspillene fra fagmiljøene både innenfor innovasjon, kunnskap og digitalisering, og fra oppvekst.

- Dette henger også sammen med den nye organisasjonsstrukturen, som er del av samme beslutningsgrunnlag som lokalisering. Vi må sørge for å samlokalisere relevante fagmiljøer for å sikre kunnskapsdeling og tverrfaglig samhandling. Det er ett av flere viktige elementer som vi har ivaretatt i denne innstillingen, forteller Bjerke.

Hurum

I Hurum rådhus og bankbygg foreslås et større innbyggertorg og administrative funksjoner innen HR/personal, lønn og regnskap. Dermed sikrer man like mange arbeidsplasser som før i de tre kommunene, inkludert en større satsing på innbyggerrettede tilbud og tjenester og utviklingen av et nytt bibliotek og en kulturarena i Sætre.

Innbyggertorg

I tillegg til rådhusene vil det etableres syv innbyggertorg som skal ivareta service og tjenester nær der folk bor. Innbyggertorgene skal legge til rette for gode tilbud og tjenester i lokalområdene, og det skal blant annet etableres faste dager der fagteam skal tilby rådgiving, veiledning og saksbehandling fra blant andre forvaltningsmiljøene, NAV, tjenestetildeling velferd og plan- og byggesak.

Asker rådhus

Asker rådhus er vedtatt i intensjonsavtalen at skal videreføres som kommunens senter for administrativ og politisk ledelse. Her vil blant annet politisk sekretariat, støtte- og utredningsmiljøer, økonomi, virksomhetsstyring og kommunikasjon være lokalisert.

Tjenesteområdet for samfunnsutvikling er foreslått samlet sentralt i Asker sentrum, noe som er i tråd med flere av høringsinnspillene som har vektlagt store, robuste fagmiljøer og likeverdige tjenester til innbyggerne.

Høring og drøfting

Nå skal rådmannens innstilling ut til drøfting før endelig beslutning etter 14. desember (og senest 10. januar).

Det kan fortsatt komme innspill som kan føre til justeringer.

Datoer for videre behandling før rådmannens endelige beslutning:

 • 3. desember: Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte
 • 5. og 6. desember: Møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Asker, Røyken og Hurum
 • 14. desember: Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg nye Asker (PSU).

Se hele innstillingen (Lokalisering: Rådmannens innstilling - Notat til drøfting.pdf)

Andelen ansatte som vurderes flyttet og samlokaliseres er om lag 10 prosent. De aller fleste skal fortsette å jobbe der de er i dag, som i barnehager, skoler, innenfor tekniske tjenester, omsorg og eksisterende institusjoner. Flyttingen er i hovedsak ventet fra 2020.

Illustrasjonskart over nye Asker kommune

Bakgrunn

Fra 1. januar 2020 skal nye Asker kommune med sine 6 200 ansatte tilby gode, likeverdige og helhetlige tjenester til kommunens 93 000 innbyggere. Dette forutsetter en velfungerende organisasjon, og en lokalisering av tjenestene som både sikrer nærhet til brukerne, gir robuste fagmiljøer og bidrar til god samhandling.

Rådmannen legger til grunn at de fleste tjenestene / funksjonene i nye Asker kommune skal være lokalisert der de er i dag. Som en følge av sammenslåingen vil imidlertid noen tjenester måtte relokaliseres.

Følgende hovedkriterier er lagt til grunn for lokalisering av de prioriterte områdene, jf. intensjonsavtalen og sak 54/18 til fellesnemnda: 

 • Likeverdige tjenester så nær innbyggerne som mulig
 • Robuste og sterke fagmiljøer
 • Klima, miljø og mobilitet
 • Økonomi

Rådmannens forslag til lokalisering av tjenesteområdene ivaretar intensjonsavtalens føringer om at tjenestene skal lokaliseres nær der innbyggerne bor, og at det skal etableres store og robuste fagmiljøer. Videre ivaretar forslaget føringen om at det skal opprettholdes administrative funksjoner i de tre rådhusene.

Forslaget sikrer i tillegg at det vil være tilnærmet like mange kommunale arbeidsplasser i de ulike tettstedene som i dag. Det vil imidlertid være nødvendig å endre sammensetningen av arbeidsplasser i de ulike tettstedene/lokalisasjonene.

Rådmannens forslag til lokalisering:

 • Hurum rådhus og Bankbygget i Sætre fylles med administrative arbeidsplasser innenfor personal, lønn og regnskap, samt et stort innbyggertorg.
 • Røyken rådhus fylles med flerfaglige oppveksttjenester, helsestasjon og en avdeling for arkiv og informasjonsforvaltning.
 • Asker rådhus fylles med administrative funksjoner som har behov for tett dialog med rådmannen, direktørene og politisk ledelse.
 • Det etableres et innovasjons- og læringssenter i Asker sentrum eller på Drengsrud.
 • NAV lokaliseres på to hovedlokaler: i Asker sentrum og Røyken sentrum. I tillegg vil NAV ha tilstedeværelse med rådgivning og saksbehandling ved de store innbyggertorgene på faste ukedager.
 • De administrative funksjonene innen Samfunnstjenester lokaliseres på Jørgensløkka/Fusdal. I tillegg videreføres eller styrkes dagens driftsstasjoner.
 • Samfunnsutvikling samles i Asker sentrum på ett hovedlokale og ett tilleggslokale.
 • Gamle Borgenvei benyttes som transittlokale i forbindelse med flytteprosessen.

Innbyggertorg

Intensjonsavtalen legger til grunn at det skal etableres innbyggertorg i sju definerte tettsteder. Et eget administrativt prosjekt har utredet forslag til konsept for innbyggertorg og aktuelle lokaler i de ulike tettstedene. Det skal fremmes egen sak til fellesnemnda om innbyggertorg i desember 2018.

Rådmannen legger til grunn at innbyggertorgene skal fungere som møteplasser for tettstedene og tilrettelegge for samskaping og medborgerskap. Her skal det etableres partnerskap mellom innbyggere, organisasjoner, næringsliv og aktuelle kommunale tjenester.

Innbyggertorgene skal ha en fast og forutsigbar funksjon som ivaretar prinsippet om innbyggernære tjenester der folk bor. Følgende kommunale funksjoner kan være aktuelle på innbyggertorgene:

 • Innbyggerservice (tidligere servicetorg)
 • Informasjon og rådgivning fra aktuelle tjenester
 • Bibliotek
 • Seniorsenter
 • Fritidstilbud for barn og unge
 • Kulturaktiviteter

Rådmannen legger opp til at kommunale tjenester som blant annet byggesak, NAV og bolig- og forvaltningstjenester innen Velferd skal ha fysisk tilstedeværelse på de store innbyggertorgene på faste ukedager.

I tillegg skal de store innbyggertorgene ha nye digitale innbyggertjenester og videokonferanserom der innbyggerne kan bestille time med saksbehandler og få behandlet sin sak lokalt.

Illustrasjonskart over planlagte innbyggertorg.