Nå foreligger forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune.

Ordførerne Eva Norén Eriksen i Røyken, Monica Vee Bratlie i Hurum og Lene Conradi i Asker (leder av fellesnemnda for nye Asker), og feirer nye Askers forskrift med kake.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt forskrift for kommunesammenslåingen til nye Asker kommune, som blant annet fastslår navn på kommunen og antall medlemmer i det nye kommunestyret. 

- Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter om flere av sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner. Blant disse er forskrift for Asker kommune:

Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommunene og fylkeskommunene.

Avklarer formelle rammer for nye kommuner

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Asker kommune.

§ 2. Kommunestyret skal ha 55 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.

§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.

§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en periode.

§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.

§ 6. Forskriften trer i kraft straks.