Om ni måneder er nye Asker en realitet. 5. mars møttes de tre formannskapene for første gang for å bli bedre kjent, dele erfaringer og drøfte arbeidet med demokratiutvikling. Neste fellesmøte er 30. april.

- Vi er i innspurten, og det er kun trekvart år igjen. Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Derfor var det svært nyttig for våre tre formannskap å treffes på tvers, drøfte felles utfordringer og erfaringer, sier ordfører i Asker, Lene Conradi, som ble valgt til møteleder.

Alt
Nye Asker kommune skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing. Bildet er tatt på formannskapsmøtet.

På møtet var det korte innledninger, refleksjon i grupper og drøftinger plenum. Blant temaer som ble diskutert i gruppene var folkevalgtes rolle, nærdemokrati, frivilligheten som del av nærdemokratiet, lokal deltakelse, innbyggerinvolvering, innbyggertorg, reglement for de folkevalgte, politisk struktur, politisk ledelse.

- Dette var en god erfaring. Vi fikk anledning til å drøfte viktige ting for den nye kommunen knyttet til demokratiutvikling, politisk organisering, reglementer og vår arbeidsform, sier Conradi som også er leder av fellesnemnda.

Nærdemokrati viktig tema

Den nye kommunen etableres med virkning fra 1. januar 2020, etter kommunevalget 2019. Det nye kommunestyret konstitueres innen oktober 2019. Det kan vurderes administrative sammenslåinger der det er hensiktsmessig tidligere.

Neste felles formannskapsmøte er 30. april, og temaene vil være knyttet til nærdemokrati, demokratiutvikling, kommuneplan og handlingsprogram for nye Asker.

Rapporten Prinsipper for politisk organisering fra utvalget som har jobbet med politisk organisering, danner grunnlag for diskusjonen

Les rapporten Prinsipper for politisk organisering her

Hva er formannskapet?

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen.