Fellesnemnda for Asker kommune sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Asker kommune. Høringsfristen er 20. august 2019.

Kort om forslaget

Den nye kommuneloven av 22. juni 2018 pålegger kommunestyret å regulere folkevalgtes rettigheter til arbeidsgodtgjøring mm ved å vedta en lokal forskrift. I samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter i kapittel VII, skal forslag til forskrift sendes på høring, før den kan vedtas.

Fellesnemnda har i sitt møte 14. juni 2019 vedtatt forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter.

Forskriften regulerer folkevalgtes rett til godtgjøring, retten til erstatning for tapt arbeidsinntekt og retten til kompensasjon for utgifter, jf. kommuneloven §§ 8-3 og 8-4. Også retten til ettergodtgjøring og retten til permisjon er regulert i forskriften, jf. §§ 8-6 og 8-10.

Gjeldende bestemmelser

Kravet i kommuneloven om at folkevalgtes rettigheter skal vedtas av kommunestyret som lokal forskrift, er ny i kommuneloven. Tidligere har kommunestyret vedtatt reglement for folkevalgtes rettigheter, i samsvar med bestemmelsene i gjeldende kommunelov av 1992. Det foreligger derfor ingen gjeldende forskrift. Siden Asker kommune blir en ny kommune fra og med 1.1.2020, foreligger det heller ikke et gjeldende reglement som regulerer folkevalgtes rettigheter i denne kommunen. De tre kommunene Asker, Røyken og Hurum har i dag hver sine reglementer med til dels ulike satser for godtgjøring av folkevalgte.

Særlige forhold

Fellesnemnda besluttet under sin behandling av forskriften at de særlig ønsket innspill på nivået for følgende godtgjøringssatser i forskriftenes § 3:

b) Godtgjøring for varaordfører 60 % av (B)
c) Leder av Plan- og byggeutvalget 50 % av (B)
e) Leder av Hovedutvalgene 40 % av (B)

(B) er beregningsgrunnlaget, som er foreslått å være 80 % av godtgjøringen som gis til statsråder til enhver tid. Per 1.5.2019 er denne godtgjøringen foreslått å være 1 410 073. (B) blir i tilfelle kr 1 128 058. Dersom Stortinget vedtar en annen godtgjøring for statsråder, blir (B) endret i samsvar med dette.

Send høringssvar

Høringssvar sendes via elektronisk skjema eller på e-post til postmottak@asker.kommune.no. (e-post merkes med saksnummer 19/80).

Frist for å sende høringssvar er 20. august 2019.

Videre behandling

Forskriften vil bli endelig vedtatt av kommunestyret høsten 2019.