Rambøll Management Consulting har foretatt en analyse av hvordan nye Asker kommune bør organisere områdene IKT og digitalisering for fremtiden.

Rapporten skal gi en vurdering av styrings- og leveransemodell for digitalisering / IKT i nye Asker kommune innenfor en kommunal virksomhet.

Se rapporten

Rapportens hovedkonklusjoner:
«Rambøll anbefaler nye Asker å etablere en styringsmodell hvor man har sentral styring på deler av porteføljen, men samtidig involverer fagområdene tett. Dette betegnes som en blandingsmodell. Denne sikrer aktiv involvering av tjenesteområdene i styring av IT-området, samtidig som man har en sterk sentral styring av innkjøp, arkitektur og informasjonsforvaltning. Videre anbefales det å etablere tydelig digitalt lederskap i rådmannens ledergruppe.

Samtidig bør man aktivt og kontinuerlig vurderer bruk av eksterne miljøer for områder som ikke defineres som kommunens kjernevirksomhet. Rambøll finner gjennom kartleggingen at Asker kommune i dag leverer gode tjenester til sine innbyggere, har etablert porteføljestyring og at IT-området fungerer godt slik det er innrettet i dag. Samtidig vil vi understreke at man må forberede seg på en stadig mer digital fremtid, og organisere seg for å håndtere de mulighetene som følger digitaliseringen.»

Det planlegges for en orientering av rapporten for fellesnemnda i januar. Prosess for beslutning av organisering av IKT Rådmannen anbefaler at IKT i første omgang organiseres som en del av den kommunale virksomheten i nye Asker kommune. Videre at organiseringen av IKT innenfor en kommunal virksomhet følges opp av delprosjekt A1/1 «Administrasjon og ledelse», og blir en del av forslag til organisasjonsplan som rådmannen presenterer for fellesnemnda i mars 2018.

Se også: Rådmannens foreløpige vurderinger av kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemner

 

 

.