2020 skal være "Kulturåret 2020", som del av markeringen for sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Planleggingen av kulturåret har allerede begynt, og programkomiteen ønsker flest mulig innspill og ideer til arrangementer som kan inngå i programmet for året.

Fellesnemnda for nye Asker har opprettet programkomité for Kulturåret 2020, som sammen med frivillige organisasjoner, profesjonelle utøvere og lokalt næringsliv, kunst- og kulturliv skal utarbeide forslag til kulturkalender for 2020.

Kom med forslag

I juni 2019 skal komiteen legge fram forslag til kulturkalender for Kulturåret 2020, inklusive forslag til budsjett. Derfor er det viktig at alle som har ideer eller forslag til arrangementer som bør inngå i kulturkalenderen for 2020, kommer med dem til komiteen allerede nå.
Send forslag til prosjektleder for "Kulturåret 2020", Hilde Wahl: hilde.wahl@asker.kommune.no

Tilskuddsordning

Fellesnemnda har for øvrig vedtatt å videreføre tilskuddsordningen for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter til lag og foreninger på kroner 300 000 i 2019, med samme kriterier som vedtatt for 2018. Kulturåret skal inneholde nye tiltak og tiltak som bygger på eksisterende arrangementer. 

I rapporten til delprosjektet "Felles kultur, identitet og symboler (P2)" ble det foreslått tiltak som kan styrke fellesskapsfølelsen for innbyggerne og tydeliggjøre identitet for den nye kommunen. På oppdrag av prosjektrådmann har kulturadministrasjonene gitt innspill til tilrettelegging for kulturarrangementer for Kulturåret 2020, og kommet med forslag til organisering og behov for budsjettmidler til planlegging i 2019.

Kulturåret 2020

  • Kulturåret 2020 skal bidra til at innbyggerne opplever fellesskap og identitetsfølelse i den nye kommunen.
  • Kulturåret 2020 skal skape aktivitet og attraktive arrangementer som vil gi mange besøk.
  • Kulturåret 2020 skal bidra til at flere opplever og deltar i kulturaktiviteter.
  • Kulturåret 2020 skal synliggjøre det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i kommunen.

Programkomiteen for Kulturåret 2020:

Programkomiteen for Kulturåret 2020

Leder: Leder av fellesnemnda, Lene Conradi
Medlemmer:
Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken kommune
Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune
Tuss Benum, direktør for strategi og samfunn i Asker kommune
Rolf Mulen Karlsen, musikk, Sekkefabrikken Kulturhus Slemmestad m.m
Knut Blomstrøm, billedkunst, Trafo Kunsthall, Asker
Øyvor Sekkelsten, kirken, kirkeverge i Røyken og Hurum
Ingeborg Dolven, Den Norske Turistforening
Gry Garlie, daglig leder Asker idrettsråd
Lisbeth Nilsen, daglig leder Asker kulturråd
Jan Erik Lindøe, Kultursjef nye Asker kommune
Rigmor Stenvik, Leder Asker Kulturhus

Prosjektleder: Hilde Wahl, Asker kulturhus

Programkomiteen skal utarbeide en kulturkalender for hele året 2020 som viser etablerte og nye arrangementer. Lag og og foreninger, profesjonelle aktører og utøvende kunstnere inviteres til å komme med forslag og ideer til samarbeidsprosjekter og tiltak. Programkomiteen vil legge frem forslag til budsjettrammer for gjennomføring av hele programmet for fellesnemnda i juni 2019. Kulturbudsjettene for de tre kommunene vil kunne styres inn mot Kulturåret 2020, ved å samordne allerede eksisterende kulturtiltak med aktuelle nye tiltak – og stille til rådighet arealer, praktisk tilrettelegging og personell.

Se vedtak og saksdokumenter fra møtet i Nye Asker fellesnemnda den 16.11.2018 om Kulturåret 2020