Rådmannen har nå besluttet lokalisering av de administrative tjenestene i nye Asker.

Fra 1. januar 2020 skal nye Asker kommune med sine 6200 ansatte tilby gode, likeverdige og helhetlige tjenester til kommunens 93 000 innbyggere. Dette forutsetter en velfungerende organisasjon, og en lokalisering av tjenestene som både sikrer nærhet til brukerne, gir robuste fagmiljøer og bidrar til god samhandling.

- Dette har vært en svært omfattende og grundig prosess, og jeg er glad for at vi har vi har gått disse rundene med vurderinger av alternative forslag og rundt 100 høringsinnspill fra organisasjonen. Løsningen som vi nå presenterer er den som etter vårt syn best organiserer oss for at innbyggerne skal få best mulig tjenester nær der de bor. Den politiske intensjonsavtalen sier at vi skal tilby likeverdige tjenester så nær innbyggerne som mulig, etablere robuste og sterke fagmiljøer, og vektlegge klima, miljø, mobilitet og økonomi, sier rådmann Lars Bjerke.

Lokaliseringen i hovedtrekk

  • Hurum rådhus i Sætre skal fylles med administrative stillinger innen lønn og regnskap, samt et stort innbyggertorg og bibliotek. I Bankbygget i Sætre etableres det et helsesenter med samlokaliserte tverrfaglige rehabiliteringstjenester som fysio- og ergoterapi, hjelpemiddeltjenesten og vaksinasjonstjenester.
  • I Røyken rådhus legges et oppvekstsenter med flerfaglige oppveksttjenester, helsestasjon og en avdeling for arkiv og informasjonsforvaltning.
  • Asker rådhus skal huse de administrative funksjoner som er knyttet direkte til den politiske ledelsen, rådmannen og direktørene.
  • Innovasjons- og læringssenteret legges til Asker sentrum eller Drengsrud.
  • NAV lokaliseres både i Asker sentrum og i Røyken sentrum. I tillegg vil NAV ha tilstedeværelse med rådgivning og saksbehandling ved de store innbyggertorgene på faste ukedager.

- Med denne løsningen får vi en hensiktsmessig fordeling av administrative funksjoner i de tre rådhusene, og danner samtidig sentre for større faglige samlokaliseringer. Dette er et vesentlig grep i omorganiseringen for å sikre både effektivisering og et bedre tjenestetilbud for innbyggerne, sier Bjerke.
- Beslutningen sikrer i tillegg at det vil være tilnærmet like mange kommunale arbeidsplasser i de ulike tettstedene som i dag.


Innbyggertorg

Noe av det første innbyggerne vil merke som nytt tilbud er etableringen av innbyggertorg på følgende tettsteder:
• Tofte
• Sætre
• Slemmestad
• Spikkestad
• Heggedal
• Holmen
• Asker

Borgen har allerede et innbyggertorg, og servicetorget i Asker sentrum skal på sikt utvides til et større innbyggertorg.

Innbyggertorgene på Tofte, Sætre og Slemmestad er de første som etableres.

På innbyggertorgene er det aktuelt å legge kommunale funksjoner som  innbyggerservice (tidligere servicetorg), informasjon og rådgivning fra tjenester, bibliotek, seniorsenter, fritidstilbud for barn og unge og kulturaktiviteter.

- Innbyggertorgene vil få en viktig funksjon i tettstedene der kommunen er til stede med tjenester, samarbeider med frivillighet, kultur og nærmiljø, og tilrettelegger for innbyggernære tilbud og nye nærdemokratiske ordninger. Vi legger opp til at kommunale tjenester som blant annet byggesak, NAV og bolig- og forvaltningstjenester innen velferd skal ha fysisk tilstedeværelse på de store innbyggertorgene på faste ukedager, sier Bjerke.

I tillegg skal de store innbyggertorgene ha nye digitale innbyggertjenester og videokonferanserom der innbyggerne kan bestille time med saksbehandler og få behandlet sin sak lokalt.


Flytting

Det er om lag 10 prosent av de ansatte som er prioritert for flytting i denne omgangen. Nå skal det etableres et eget prosjekt som får i oppdrag å forberede lokaler, flytteprosess og gjennomføre flytting av de prioriterte områdene. Berørte ansatte, tillitsvalgte og verneombud vil involveres i dette arbeidet. Noe av flyttingen vil kunne gjennomføres i 2019, mens hoveddelen av flyttingen først vil skje etter 2020.

Se hele oversikten over Rådmannens beslutning om lokalisering av samtlige prioriterte områder: