Nå foreligger et mulighetsstudie om lokalisering av virksomhetsområdene i nye Asker, med en prosess som er tilrettelagt for høringer og innspill.

Mulighetsstudiet er et diskusjonsgrunnlag med anbefalinger, og er et utkast for å åpne for dialog med ansatte.

Som det fremgår av dokumentet er det tilrettelagt for innspill og medvirkningsmuligheter fram til endelig beslutning i desember. 

De aller fleste tjenestene/funksjonene vil forbli lokalisert der de er i dag. Omkring 10-15 prosent av arbeidsplassene inngår i de prioriterte områdene for flytting i denne fasen. De prioriterte områdene er:
• Administrasjon og ledelse
• Innbyggertorg
• Samfunnsutvikling
• NAV 
• Tjenestetildeling 
• Tjenester i det nye direktørområdet samfunnstjenester (lokale baser/driftsstasjoner).

I tillegg vil noen avdelinger og virksomheter bli berørt som en konsekvens av andre flyttinger. Slike konsekvenser er så langt som mulig identifisert i rapporten og alternative løsninger foreslått.

Merk at

  • Anbefalingene har søkt å imøtekomme fagområdenes ønsker om samlokalisering.
  • Forslagene i rapporten er overordnet og angir ikke alle detaljer for lokaliseringen eller lokalene. Oppgradering av kontorlokaler og utforming av nye arealer vil foregå i samråd med aktuelle ledere og medarbeidere.

Medvirkning og innspill:

Ansatte i de prioriterte områdene for lokalisering får nærmere informasjon om mulighetsstudiet fra sin leder, og har muligheter til å gi innspill.

De ansatte har følgende muligheter til å gi innspill til mulighetsstudiet:

  • Via nærmeste leder, gjennom lederlinja til rådmann
  • Via Tillitsvalgte og vernetjenesten

Frist for å gi innspill er 10.10.2018

Ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte har fått egen informasjon om hvordan innspillene skal videreformidles til prosjektet.

Last ned: «Mulighetsstudie lokalisering» (PDF)