Første dag etter påskeferien ble det gjennomført en kick-off-seminar som markerte starten på en ny fase i prosjekt nye Asker 2020. Med fire nye prosjekter og rekruttering av toppledelse beveger vi oss fra planlegging mot  gjennomføring.

Etter at selskaps- og basisorganisering og overordnet administrativ organisasjon nå er bestemt, går vi over fra en planleggingsfase til en rekrutterings- og gjennomføringsperiode.

Den overordnede organisasjonsplanen er fastsatt, og rekrutteringen av de syv direktørene til toppledergruppen skal være ferdig i løpet av mai 2018. Som kjent er allerede Lars Joakim Tveit ansatt som organisasjonsdirektør og Per Morstad som samfunnsutviklingsdirektør.

Etter at de nye direktørene er ansatt, starter arbeidet med en gjennomføringsplan for omorganisering av tjenester som følge av nedleggelse og omstrukturering av selskaper inn i basisorganisasjonen.

Fire nye prosjekter:

Det er opprettet fire nye prosjekter for denne fasen. Prosjektene rapporterer til programledelsen som består av 3 rådmenn, ett hovedverneombud og en hovedtillitsvalgt. Mandatene for prosjektene legges ut under prosjekter når endelige versjoner foreligger.

Lokalisering (prosjektleder Klaus Øiseth):

Lokaliseringsprosjektet skal kartlegge tilgjengelige egne lokaler, definere en kriterieliste som forutsetninger for lokalisering, etablere en oversikt over ansatte som vurderes relokalisert, og foreslå lokalisering og logistikkplan.
I prosjektgruppen vil hvert tjenesteområde være representert med en fagansvarlig. Når det gjelder tjenesteområdet samfunnstjenester og vurdering av lokalisering av «driftsstasjoner» mm. vil representanter for selskapene bli inkludert i prosessen.

Lokaliseringsprosjektet skal prioritere følgende områder:
Rådhusene – administrasjon og ledelse, Innbyggertorg, Plan- og bygg, Nav og  Tjenestetildelingen (Brukertorg) og struktur for baser og driftsstasjoner (kommunalteknikk og eiendom).

Kriteriene for lokalisering skal være ferdigstilt innen midten av mai.
I september skal det leveres forslag til lokalisering for de prioriterte områdene og en logistikkplan.

I en senere fase vil prosjektet, sammen med ny direktør for tjenesteområdet, gjøre en kartlegging og vurdering av lokalisering på lang sikt. Her vil man gjøre nye behovsvurderinger om samlokalisering for å sikre effektive og likeverdige tjenester, optimalisering av drift og eventuelt behov for nye lokaler.

Innbyggertorg (prosjektleder Lene Hvistendal Bergseth):

Skal i løpet av november 2018 levere anbefalinger på hva et innbyggertorg skal være, hva de skal inneholde, hvor de skal ligge og en plan for etablering og realisering. Prosjektet gjennomfører lokale involveringsprosesser med samarbeidspartnere, innbyggere og tjenesteområdene. Innbyggertorgene har som mål å være en arena for samskaping og deltagelse gjennom frivillighet, partnerskap og medborgerskap. Asker kommune skal oppleves som en flersenterkommune med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Innbyggertorgene skal bidra til å forsterke kommunens rolle som samspiller, koordinator og samskaper. Innbyggertorgene skal bidra til et likeverdig tjeneste- og velferdstilbud.

Gevinstrealisering (prosjektleder Geir Graff):

Prosjektet skal etablere en metodikk for gevinstrealisering som skal implementeres i kommunens nye ledelses- og styringssystem. Videre skal prosjektet bistå i et nasjonalt FOU-prosjekt i regi av KS for å anbefale indikatorer for målinger som skal brukes til  å vurdere effekter og gevinster av kommunesammenslåinger. Indikatorer for FNs bærekraftsmål skal være en del av dette.

Harmonisering (v/de tidligere prosjektstyrene for tjenesteområdene):

Prosjektet skal kartlegge likheter og ulikheter mellom kommunenes tjenester knyttet til omfang, kvalitet, prioritering, brukerbetalinger, kommunale tilskudd mv. Det skal videre utarbeides forslag til harmonisering av tjenestene på kort sikt (Handlingsprogram 2020) og lang sikt (videre planprosesser).

Nyhetsbrevet nr 8 fra 22.3 gir nyttig informasjon som alle ansatte bør kjenne til.

Se et sammendrag av presentasjonene fra møtet: nye Asker april.ppt