Fellesnemnda har møte fredag 30. august. Se saksliste og informasjon om tematime om elbåt.

Tematimen er kl 1230-1330 og har tema «Status for El-båt i nye Asker».
Da kommer selskapet Green City Ferries for å fortelle om den siste utviklingen av el-ferger, og mulighetene for et pilotprosjekt med el-ferge i rute fra nye Asker til Oslo.

Fellesnemnda har med midler fra Hurum, Røyken og Asker avsatt 75 millioner i et eget fond for å bidra til få på plass en el-ferge i løpet av kort tid. Det finnes allerede el-ferger klare for kommersiell drift og produksjon, og muligheter for helhetlige løsninger med nye el-båter, kai/landanlegg, hurtigladere, driftsoperatører og finansiering. Nye Asker kommune vil i samarbeid med Viken fylkeskommune og Ruter nå legge trykk på videreutviklingen av båttilbudet på fjorden.

I tillegg skal fellesnemnda behandle sak om Kulturåret 2020 for nye Asker, med forslag til program og budsjett for temaer og arrangementer som strekker seg over hele 2020.

Se sakskartet for øvrig:
Møte i fellesnemnda nye Asker
Fredag 30. august - Asker rådhus – kl 09-14

0036/19 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 14. juni
0037/19 Opprettelse av lovpålagte råd for medvirkning
0038/19 Folkevalgte organer - reglementer for kommunestyre, formannskap og utvalg
0039/19 Reglement for delegering og innstilling
0040/19 Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
0041/19 Lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager
0042/19 Lokal forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune – høring
0043/19 Høring om skolerute for skoleåret 2020-2021
0044/19 Valg av regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor i nye Asker kommune
0045/19 Samarbeid mellom Asker og Bærum kommuner
0046/19 Samarbeidsavtale for Digitale Akershus
0047/19 Programkomitéens forslag til kostnadsramme og program for kulturåret 2020

Sakspapirene ligger her: https://innsyn2.asker.kommune.no/motekalender/motedag/30058079

Tematime: Status for EL-båt i nye Asker 1230-1330

Andre presentasjoner/orienteringer:
Orientering om status i rettskrets som følge av kommunesammenslåingen – jordskifteretten
Orientering om henvendelse fra Indre Follo angående samarbeid om Ring 4
Orientering om kommunestyret i Røykens behandling av politisk deltagelse i SU/SMU
Info fra KMD vedr. eksisterende og nytt kommunestyres rolle og myndighet etter konstituering


Vel møtt