Fredag 18. november møttes rådmennene og tillitsvalgte fra Hurum, Røyken og Asker for dialog om kommunikasjonsplan og styringsdokument for arbeidet med å bygge Nye Asker. Begge dokumentene skal endelig vedtas av Fellesnemnda etter behandling i Partssammensatt Utvalg (PSU) den 16. desember.

Drøfting og innspill fra tillitsvalgte og vernetjenesten på disse grunnleggende dokumentene er svært viktig for at arbeidet framover skal bli best mulig. I arbeidet med styringsdokumentet var det en grundig diskusjon i grupper og i plenum om ulike risikofaktorer i prosessen framover.

Innspillene fra møtet vil bli innarbeidet i de respektive dokumentene.

Noen innspill fra tillitsvalgte på kommunikasjonsplanen:

  • Digital kommunikasjon er bra, men ikke bare. Viktig å benytte ulike tiltak - også papir og muntlig - for å nå alle.
  • Ulike enheter/virksomheter har ulike behov – viktig med målgrupperettet informasjon (for eksempel skolesektoren).
  • Ansatte har ulike holdninger til kommunesammenslåingen – vi reagerer ulikt på endring. Det er viktig å forstå og ta på alvor de ulike reaksjonene. Viktig å anerkjenne eventuell usikkerhet og sikre god kommunikasjon og involvering i prosessen.
  • Informasjon til ansatte i ulike selskaper/ interkommunale selskaper må også ivaretas på en god måte.
  • Kommunikasjonsarbeidet bør vurderes underveis og jevnlig for å hele tiden vurdere om vi treffer vi riktig med informasjonen.

Noen innspill knyttet til aktuelle risikofaktorer i sammenslåingsprosessen:

  • Kommunikasjon i organisasjonen: Sørge for at alle ansatte blir holdt løpende orientert om sammenslåingsprosessen, og får tilgang på den informasjonen de har behov for.
  • Kompetanseflukt: Ansatte med verdifull kompetanse slutter på grunn av usikkerhet i sammenslåingsprosessen
  • Tilstrekkelig med resurser: Sørge for at det blir satt av tilstrekkelig med resurser til å ivareta alle oppgavene i sammenslåingsprosessen
  • Ivareta driften i kommunene, samtidig med å opprette ny kommune.