- Vi forlanger at Asker skal være med når samferdselsutfordringene i Oslo- og Drammensregionen skal løses. Det må det ikke være noen tvil om, sier leder for fellesnemnda og Asker-ordfører Lene Conradi etter å ha møtt Samferdselsdepartementet sammen med fylkesordfører Anette M. Solli.

1. januar 2020 blir nye Asker Norges 8. største kommune med 93 000 innbyggere, og en viktig del av vekstområdet rundt hovedstaden med sin beliggenhet langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Asker er sentral i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og samtidig nærmeste nabo til Drammensregionen.

Allikevel er ikke Asker inkludert i byvekstavtalene eller i hovedstadsrådet.

Ordfører Conradi møtte Samferdselsdepartementet

Lene Conradi, leder av bygningsrådet Nina Holmen og fylkesordfører Anette Solli møtte torsdag 6. desember Samferdselsdepartementet for å diskutere nye Askers samferdselsutfordringer, og gjentok viktigheten av å inkluderes i hovedstadsrådet og byvekstavtalene. Conradi og Solli har også tidligere skrevet til departementet og bedt om at Asker må inkluderes i råd og avtaler som gjelder Oslo-området og i Drammensregionen.

- Med vår beliggenhet mellom to av landets største byområder, kan vi ikke aksepterer å være utelatt fra byvekstavtalene. Disse er helt sentrale virkemidler for prioritering av nye og robuste samferdselsløsninger i vår region, sa Conradi i møte med statssekretærene Anders Werp og Tommy Skjervold.

I dag er det bevilget 66 milliarder kroner i Nasjonal transportplan til landets ni største byregioner. Dette forventes økt ved behandlingen av neste Nasjonal transportplan i 2022.

Asker er et trafikknutepunkt

- Det er beklagelig at nye Asker ikke inviteres med i forhandlingene om byvekstavtaler da vi huser noen av landets mest trafikkerte transportårer; E 18, E134 (RV 23) / Oslofjordforbindelsen og Drammensbanen. Asker stasjon er landets 5. mest trafikkerte jernbanestasjon og et sentralt trafikknutepunkt i regionen. Samferdselsutfordringene i vår kommune er betydelige, sa Conradi.

Departementet har uttrykt forståelse for de utfordringer nye Asker kommune står overfor. Som del av vekstområdet rundt hovedstaden har nye Asker behov for nye og bedre samferdselstilbud der helhetlige løsninger der jernbane, sentrale stamveier, buss og båt samordnes i et fremtidsrettet transportnett.

Prioriterte områder

Conradi vil følge opp dialogen med Samferdselsdepartementet og Viken-regionen, og prioritere flere viktige områder:

  • Nye Asker må bli part i byvekstavtalen for hovedstadsområdet, i første omgang minst gjennom en underavtale.
  • E 18 må sikres nødvendige ressurser for en forutsigbar, helhetlig og raskest mulig planlegging og utbygging.
  • E134/RV 23 og Oslofjordforbindelsen må realiseres så snart som mulig. Røykenveien og Slemmestadveien må prioriteres som traséer for kollektivtrafikk i den nye Viken-regionen.
  • Ny planfri kryssing for Spikkestadbanen ved Asker stasjon, som vil gi økt frekvens og redusert reisetid mellom Spikkestad og Oslo.
  • Oppgradering av stasjonene Høn og Billingstad, i forbindelse med de store feltutbyggingene på totalt 3200 nye boliger.
  • Statlig og regional medvirkning til drift og medfinansiering (ENOVA) til elektrifisering av båttilbud på fjorden innen 2022.

Vedlegg