Som del av den nye kommunens store satsing på lokaldemokrati og samskaping mellom innbyggere, nærmiljø, frivillighet og næringsliv, er det opprettet en ny stilling som direktør for Medborgerskap.

- Vi har en gjennomarbeidet og målrettet satsing på medborgerskap når vi bygger den den nye kommunen. Denne stillingen er trolig den første i sitt slag i Norge, sier rådmann for nye Asker, Lars Bjerke.

I nye Asker kommune er det en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og -engasjement gjennom utvikling av nærdemokratiske ordninger og nye samhandlingsarenaer. Den nye direktørens ansvarsområder vil også omfatte idrett og friluftsliv, kulturskole, kulturliv, bibliotek, innbyggertorg og lokaldemokrati.

Medborgerskap er et begrep som brukes om at innbyggerne deltar aktivt i samfunnsutviklingen, engasjerer seg og bidrar til å finne løsninger på de utfordringene fellesskapet står overfor.

Samskaping kan defineres som prosesser der flere offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid om å skape verdier og velferd på nye måter.

- Gjennom satsning på medborgerskap og samskaping skal nye Asker invitere næringslivet, frivilligheten og innbyggerne inn på kommunens formelle arenaer. Dette utfordrer vante roller og vår måte å løse oppgavene på. Vi må derfor våge både å tenke nytt og å gjøre ting på nye måter.

Den nye direktøren vil få ansvar for blant annet å styrke kommunen som en samskapende arena der folkevalgte, frivilligheten, foreningslivet, næringslivet, det øvrige sivilsamfunnet og de ansatte sammen kan videreutvikle lokalsamfunnet, og miljøene i tettstedene. Det satses også på å utvikle innbyggertorg, arenaer for lokaldemokrati og nærdemokratiske ordninger.

Den nye direktørens ansvarsområder vil omfatte totalt 6 enheter og ca. 230 ansatte.

Søknadsfrist: 22. mars 2018

Se stillingsannonsen