Fellesnemnda for nye Asker drøftet fredag 20. januar prinsipper for politisk hovedstruktur i den nye kommunen. Endelig høringsforslag sendes på høring til kommunestyrene i de tre kommunene etter fellesnemdas møte 10. februar.

- Vi ser nå omrisset av den politiske organiseringen i den nye kommunen. Vi har hatt en god og grundig prosess hittil og en helt nødvendig foreløpig drøfting i gruppelederforum i dag. Å få dette på plass tidlig er avgjørende for å kunne starte arbeidet med å bygge den nye kommunen og strukturere organisasjonen, sier Lene Conradi, leder i fellesnemnda.

Les saken her (0003/17 Høringsutkast - prinsipper for politisk hovedstruktur)

Formannskap og fire faste utvalg

Høringsutkastet foreslår en hovedmodell for den politiske organiseringen med fire faste utvalg og formannskapet. To av hovedutvalgene får ansvaret for driftsrelaterte oppgaver, mens de to andre får ansvaret for mer utviklingsorienterte oppgaver. Det er i høringsutkastet ikke foreslått et eget utvalg for behandling av saker etter plan - og bygningsloven. Dette er i utgangspunktet tenkt lagt til, eller under, formannskapet.

Behandles i tre kommunestyrer

Høringsutkastet, sendes på høring etter fellesnemdas møte 10. februar, og skal behandles i de tre kommunenes kommunestyrer. Fellesnemnda får deretter saken til behandling. Dette kan tidligst skje på fellesnemndas møte 10. mars.

Arbeidsutvalg for politisk organisering

Det er kun selve hovedstrukturen for den nye kommunens politiske organisering som er innarbeidet i høringsutkastet. Intensjonsavtalen legger vekt på at den nye kommunen skal ha stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger. Dette ligger til grunn for det videre arbeidet med politisk struktur.

Fellesnemnda skal blant annet oppnevne et eget arbeidsutvalg som skal jobbe videre med politisk organisering, reglementer, delegering, regler for godtgjøring mv. Arbeidsutvalget skal også se nærmere på ulike modeller for nærdemokratiske ordninger.

- I dag har vi også drøftet prinsipper for oppnevnelse av politiske arbeidsutvalg. Dette er nødvendig for å sikre gode prosesser videre – også når det gjelder nærdemokratiske ordninger i den nye kommunen. Vi ser nå fram til å få dette på plass slik at enda flere blir involvert i det praktiske arbeidet med å bygge den nye kommunen, sier Ivar Granum, nestleder i fellesnemnda.

Fellesnemnda har definert tre områder hvor det etableres politiske arbeidsutvalg:

  • Politisk organisering
  • Identitet, symboler og felles kultur
  • Forberedelser til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Les saken her (0004/17Prinsipper for oppnevning av politiske arbeidsutvalg)