Fellesnemnda har behandlet saken om skifte av om lag 60 veinavn i nye Asker, slik at ingen veien heter det samme når den nye kommunen trer i kraft i 2020. Nå foreligger også en rapport fra ungdommens Askerkonferansen, og en utredning om harmonisering av standard, gebyrer og priser på tjenester i de tre kommunene våre.

 

Se også orientering om veinavn og adresser i nye Asker

Møtet i fellesnemnda 1. februar behandlet følgende

  • Valgstyret 
    Protokoll, Valg 2019 – orientering om personvalgsystemet, Valg 2019 – informasjon om Kirkevalget. Kommunikasjonsstrategi ifm. Valg 2019 i Asker
  • Fellesnemnda
  • Veinavn i nye Asker 
  • Søknad om tilskudd til kirkelig fellesnemnd 
  • Årshjul 2019 - prosess for kommuneplan og økonomiplan 
  • Askerkonferansen 2018 – oversendelse og sluttrapport 
  • Budsjett og økonomiplan i interimsperioden 
  • Harmonisering nye Asker