- Vi har hatt et godt seminar. Vi har brukt tid sammen og fått en god felles forståelse for hva vi står overfor og hvordan vi skal legge opp prosessen fram mot en ny, sammenslått kommune innen 1. januar. 2020, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

Den 21. juni ble det klart at de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til en kommune fra 1.1.2020. Torsdag 18. og fredag 19. august møttes ordførere og forhandlingsutvalget fra de tre kommunene for første gang etter vedtakene i juni for å forberede arbeidet framover.  være på plass. Det er planlagt konstituerende møte for fellesnemnda, sammenslåingsprosessens styrende organ, den 30. september.

- Dette kommer til å bli bra. Vi har hatt en foreløpig drøfting av oppgaver og prosesser framover. Vi har også snakket om hvordan fellesnemnda bør jobbe. I tillegg har vi fått gode innspill fra Gudrun Grindaker, prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord kommune, som delte erfaringer fra deres kommunesammenslåing, sier Monica Vee Bratlie ordfører i Hurum.

Felles forståelse

De tre kommunene forhandlet våren 2016 fram en intensjonsavtale som ligger til grunn for det videre arbeidet. Denne sier blant annet at likeverd, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt skal prege samarbeidet for sammenslåingen.

- Det er vi alle enige om. Vi har noen utfordrende år foran oss og jeg opplever at vi er samstemte på både utfordringer og muligheter med en ny kommune, sier Eva Norén Eriksen ordfører i Røyken.

Stort ansvar

Per 1. juli er det blitt 29 kommuner i Norge som skal slå seg sammen. Nye Asker er den mest omfattende sammenslåingen i denne omgangen, slik det ser ut. Den nye kommunen blir på over 90 000 innbyggere og nesten 6000 ansatte.

- Å skape en helt ny kommune er et omfattende arbeid. Kommuner er komplekse organisasjoner, og det dreier seg om ulike tjenester og mange ansatte. Det er mye som skal på plass. Derfor er det viktig at vi folkevalgte både har og tar ansvaret. Samtidig er det nødvendig med tydelig og godt administrativt lederskap, sier Lene Conradi.

Forhandlingsutvalget la vekt på at prosessen må organiseres på en god måte og at man legger opp til delprosjekter som ivaretar de ulike temaer, områder og hensyn underveis. Videre er det enighet om at det må være en tydelig fordeling mellom ansvar og oppgaver mellom politikk og administrasjon i dette arbeidet. Forhandlingsutvalget understreker også at god kommunikasjon, åpenhet og involvering er viktig for å få til en god prosess både internt i kommunene, med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, overfor innbyggerne og alle de folkevalgte. 

Fellesnemnda raskt på plass

I tråd med intensjonsavtalen er det fellesnemnda som skal ha det overordnede ansvaret for selve sammenslåingen. De tre medlemmene fra hver kommune i fellesnemnda skal velges av og blant medlemmene i hvert kommunestyre. Det er planlagt konstituerende møte den 30. september.

Felles visjon og felles verdier

Staten har etablert noen overordnede mål for kommunereformen som også gjelder for kommunesammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
  • Styrket lokaldemokrati

Intensjonsavtalen slår fast at det skal utarbeides en felles visjon og noen felles verdier for den nye kommunen. Dette vil være samlende og identitetsbyggende både for ansatte, innbyggere og folkevalgte.  Legges dette opp på en god måte, vil det kunne tilføre energi og skape engasjement for den nye kommunen.

Ny kommune og trygge tjenester

Selv om de tre kommunene nå sammen skal bygge en helt ny kommune, er det enighet om å bevare det som er bra. Tjenestetilbudet skal videreføres og videreutvikles nær der folk bor. Det skal fortsatt være levende lokalsamfunn og nærsentra hvor folk føler seg hjemme, med gode oppvekstsvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden.

Noen konklusjoner fra planleggingsseminaret 

Basert på drøftinger i møtet har forhandlingsutvalget bedt rådmennene om blant annet å forberede følgende til det konstituerende møtet den 30. september:

  • Lage utkast til tidslinje for prosessen med frister og milepæler
  • Lage utkast til møteplan for fellesnemnda
  • Legge til rette for etablering av partssammensatt utvalg
  • Planlegge for digitaliseringsprosjektet for den nye kommunen
  • Legge til rette for kommunikasjonsstrategi for prosessen

Se forøvrig sak i forkant av møtet.