- Vi står overfor et utrolig spennende arbeid de neste tre årene. Sammen har vi fått en unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune. Det vil være utfordrende på ulikt vis og samtidig faglig spennende for ansatte i de tre kommunene. Vi har gjennom gode diskusjoner de siste dagene fått et felles ståsted for det videre arbeidet, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker.

Rådmennene fra de tre kommunene Hurum, Røyken, Asker møttes sammen med representanter fra ledergruppene sine til arbeidsseminar 17.-18. oktober som en oppstart på den administrative planleggingen av kommunesammenslåingsprosessen.

- Vi har hatt to produktive dager sammen. Vi har blant annet drøftet mål og suksesskriterier for selve sammenslåingsprosessen, risikovurderinger og forslag til prinsipper for den videre organiseringen av prosessen for å gi innspill til første versjon av styringsdokumentet som etter flere runder via både ledergrupper og tillitsvalgte som endelig skal behandles i Fellesnemnda i desember, sier Lars Joachim Tveit, rådmann i Hurum.

Styringsdokument

I forbindelse med kommunesammenslåingen, er det satt i gang et arbeid med et forberedende styringsdokument med milepælsplan. Deloitte AS er tildelt oppdraget, og skal utarbeide dokumentet i tett samarbeid med Hurum, Røyken og Asker kommuner. Styringsdokumentet skal være ferdig mot slutten av 2016 og skal inneholde ROS-analyse, prosjektplan og prosjektorganisering for sammenslåingsprosessen.

Det var enighet om å legge følgende suksesskriterier til grunn for det videre arbeidet med styringsdokumentet: tydelige roller og mandat for prosjektorganisasjonen, kontroll på sammenslåingsprosessen og dets leveranser, endringsledelse, involvering, kommunikasjon, innovasjon og tjenesteutvikling fra beste til neste praksis.

- Jeg mener vi er heldige som får lov til å jobbe med et slikt samfunnsbyggingsprosjekt. Vi har gode forutsetninger til å få det til - sammen, sier Per Morstad, rådmann i Røyken. Han understreker betydningen av involvering av ansatte, tillitsvalgte og ledere på ulike nivåer i arbeidet framover.

Lettere å vite hva som skal skje når

Styringsdokumentet skal i løpet av høsten drøftes i administrasjonene, med tillitsvalgte i de tre kommunene, i Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda før endelig behandling i Fellesnemndas møte i desember.

Styringsdokumentet med milepælsplan vil i større grad synliggjøre hva som skal skje når i de neste tre årene.

- Da blir det også lettere for ulike deler av organisasjonen å se når det blir mulig for deltakelse og medvirkning. Vi vil legge til rette for mer informasjon og involvering av ansatte framover, sier Lars Bjerke.

Prosjektgruppe

Det er etablert en prosjektgruppe med medarbeidere fra hver kommune: Øydis Jahren, kommunalsjef helse (Hurum), Jan Erik Lindøe, kommunalsjef kultur og næring (Røyken), Alf Harald Holmboe, rådgiver kommunesammenslåing (Asker). Prosjektgruppa arbeider blant annet tett med Deloitte AS i det videre arbeidet med videreutviklingen av styringsdokumentet og milepælsplanen.

Noen punkter på veien videre

  • Fellesnemnda har månedlige møter framover.
  • PSU - partssammensatt utvalg sine møter.
  • Styringsdokumentet blir et styringsverktøy for hele sammenslåingen og skal drøftes i ledergruppene og med de tillitsvalgte i de tre kommunene. Fellesnemnda skal ha en forberedende runde før det endelige styringsdokumentet skal til behandling 9/12.
  • Informasjonsmøte medio desember i de tre kommunene for ansatte. Invitasjon kommer.
  • Digitaliseringsprosjektet for nye Asker har allerede startet opp sitt arbeid som vil være av stor betydning for en vellykket kommunesammenslåing.