Les rådmannens innstilling til organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune.

Fredag 19. januar skal fellesnemnda behandle blant annet rådmannens innstilling til organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune. Vedlagt følger hovedpunktene og framdriftsplan før endelig behandling 23. februar.

Rådmannens anbefalinger

Eiendomsfunksjonen

Rådmannen anbefaler å organisere eiendomsfunksjonen innenfor basisorganisasjonen som etat. Dette betyr at man avvikler Røyken Eiendom AS (REAS) og Hurum Eiendom selskap KF. Rådmannen anbefaler også at Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) videreføres med nytt mandat for å være et strategisk virkemiddel for samfunn, tettsted og næringsutvikling.

Kommunaltekniske tjenester

Rådmannen anbefaler at de kommunaltekniske tjenestene samlet organiseres i basisorganisasjonen. Dette gjelder vann og avløp inkludert spredt avløp, samferdsel og avfall/gjenvinning. Det betyr at man avvikler Viva IKS, vertskommunesamarbeidet med Lier om tilsynskontor for spredt avløp og samarbeidet med renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, etter nærmere avklart prosess. 

Brann- og redningstjenester

Rådmannen anbefaler at Brann og redningstjenester organiseres som et IKS sammen med Bærum kommune. Dette betyr at etatene i Røyken og Hurum kommuner fusjoneres med Asker og Bærum brannvesen (ABBV).

Kemneren

Rådmannen anbefaler at kemneren i Asker og Bærum (§ 27 Kommuneloven) utvides til dekke hele nye Asker kommune. Dette betyr at Røyken og Hurum kommuner sier opp samarbeidsavtalen med kemneren i Drammen og oppgavene overføres til kemneren i Asker og Bærum.

Landbrukskontor

Rådmannen anbefaler at landbrukskontoret organiseres i basis for nye Asker kommune. Det betyr at Hurum og Røyken kommuner sier opp vertskommunesamarbeidet med Lier kommuner. Nye Asker er på sikt åpne for å vurdere en regional løsning dersom dette skulle bli aktuelt.

Videre prosess

Rådmannen mener det er viktig at den videre prosessen gjennomføres på en ryddig og ordentlig måte. En samordning av dagens ulike organiseringer vil uansett utfall være en omfattende prosess, som krever en grundig gjennomføringsplan som både tar hensyn til berørte ansatte og eiere på en god måte. Rådmannens forslag til organisering, vil blant annet kreve avvikling av selskapene REAS, Hurum Eiendom KF, samt at Røyken og Hurum kommune trekker seg ut av VIVA IKS. I tillegg må dagens brann- og redningstjenester i Røyken og Hurum overflyttes til Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV). For å sikre en god gjennomføring, foreslår rådmannen å utarbeide forslag til gjennomføringsplan for alle de berørte funksjoner. Planen legges frem for behandling av fellesnemnda fredag 16. mars 2018. Gjennomføringsplanen vil inneholde tentativ tidsplan, og beskrive en prosess i henhold til lover og regler, samt at den vil ivaretar både ansatte og eiere på en god og forutsigbar måte.

Endelig behandling

Rådmannen anbefaler fellesnemnda å sende saken til uttalelse i kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker kommune. Saken vil videre drøftes i delprosjekt A/P 3 Eierskap og interkommunale samarbeid 9. februar, i felles gruppelederforum 16. februar, i felles PSU 23. februar, før endelig behandling 23. februar 2018.