Det nye regionsentertilskuddet til mellomstore kommuner skal i følge Kommunal Rapport fordeles per kommune og per innbygger. Tilskuddet er knyttet til kommunereformen. Kommunal Rapport (KR) presenterte torsdag 14. september en fordelingsnøkkel for det nye regionstilskuddet i fra regjeringen. Dette blir endelig avklart gjennom behandlingen av statsbudsjettet i høst.

Hurum, Røyken, Asker blir ifølge KRs beregninger tilgodesett med 14.2 millioner årlig basert på innbyggertallet 91 000. Ordførerne fra de tre kommunene ser positivt på disse signalene, og avventer fremleggelse av statsbudsjettet senere i høst.

Det er fellesnemnda som eventuelt skal ta stilling til bruken av tilskuddet, og kriteriene for tilskuddet er ikke kjent. Men det vil, i årene frem til sammenslåingen i 2020, blant annet kunne benyttes til å dekke kostnader knyttet til selve sammenslåingsprosessen, tjenesteutvikling og digitalisering av kommunen for å gi innbyggerne et enda bedre service og tjenestetilbud. I tillegg vil det også kunne være aktuelt å bruke midler til blant annet samferdselsløsninger, tettstedsutvikling og nærdemokratiløsninger.