Røyken kommune har bedt Asker om å overta kontroll og håndheving av parkeringsreglene i kommunen. Parkeringsvaktene i Asker kommune får dermed utvidet sitt myndighetsområde til også å inkludere Røyken.

Det fremgår av en vertskommuneavtale som de to kommunene nå har signert.

Trafikkbetjent Jonas Hofsøy og hans kolleger i Asker kommune skal nå også dekke Røyken med parkeringskontroller

Det er allerede vedtatt at parkeringshåndhevingen i Hurum, Røyken og Asker skal bli felles og ivaretatt av organisasjonen i den nye kommunen fra 2020, men allerede nå starter altså Røyken og Asker.

- Røyken har ønsket at Asker overtar denne funksjonen allerede nå, fordi Asker har på plass en fungerende organisasjon med ansatte som ivaretar denne oppgaven i kommunen. Det ikke er hensiktsmessig for Røyken å etablere en ny og egen organisasjon så tett før sammenslåingen, så derfor utvider vi på denne måten, sier rådmann Lars Bjerke i nye Asker.

- At dette kan starte opp allerede nå er en klar fordel for både Røyken og nye Asker kommune, og ikke minst for innbyggerne våre, som får styrket både trafikksikkerheten og framkommeligheten i kommunen. Med denne avtalen vil vi få dedikerte ressurser som i større grad enn før kontrollerer og håndhever stans- og parkeringsovertredelser også i Røyken kommune, sier rådmann Per Morstad i Røyken kommune.

I vedtaket heter det:

1: Asker kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Røyken kommune om håndheving av stans - og parkeringsovertredelser, i tråd med kommuneloven § 28 - 1 b.
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtalen slik den fremgår av vedlegg 1, jf. kommuneloven § 28 - 1 e.
3. Rådmannen i Asker får delegert myndighet via delegasjon fra rådmannen i Røyken etter instruks fra kommunestyret i Røyken, i tråd med kommuneloven § 28 - 1 b nr. 3, for å gjennomføre håndheving av bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og forskrift om offentlig parkeringsgebyr innenfor Røyken kommune.

Les hele saksfremlegget