I høst har vi fått lese flere innlegg om trafikksituasjonen i området vårt, med både beskrivelser av situasjonen og mulige løsninger.

Jeg forstår godt frustrasjonen til alle som daglig blir stående i buss og bilkø på Røykenveien eller Slemmestadveien. Av- og påkjøringer til E18 utgjør flaskehalser som gir ringvirkninger i flere kilometer – og timer.

Vi kan alle kjenne oss igjen i fortvilelsen over ikke å rekke barnehagen i tide, komme for sent til et viktig møte – eller rett og slett følelsen av å kaste bort dyrebar tid i trafikken.

Et gammelt norsk ordtak sier at vi «har bare tida og veien», noe som betyr at den tiden man har til rådighet, er akkurat nok til å tilbakelegge veien dit man skal. Jeg tror ikke pendlere på denne strekningen er enige i akkurat dette.

Spikkestadkorridoren - et langsiktig prosjekt

Både Slemmestadveien og Røykenveien trenger avlastning – det kan vi alle enes om. Vi har i mange år arbeidet for bedre transportløsninger i dette området som vi kaller Spikkestadkorridoren, bestående av Spikkestadbanen, Røykenveien, Slemmestadveien og båtforbindelsen Slemmestad-Vollen-Aker brygge.

Allerede i 2008 opprettet Asker og Røyken et politisk utvalg for Spikkestadkorridoren med vekt på gode transportløsninger i og mellom kommunene våre. Ett av resultatene er at nordre del av Røykenvegen blir tatt med som en del av ny E18.

Ny kommune og ny E18

Men planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter tar tid, og rammebetingelsene for arbeidet med å utbedre Spikkestadkorridoren har gjort den praktiske gjennomføringen ekstra langdryg.

To av de største barrierene for gjennomføring, gammel E18 og fylkesgrensene, er nå i ferd med å forsvinne.

Med nye E18 inkludert i Nasjonal transportplan 2018-2029 kan vi følge E18- planleggingen tett. Slik kan vi sikre at av- og påkjøringer, tverrforbindelser, hovedsykkelvei og nye kollektivtraseer, vil bidra til å redusere trafikkmengden i dette området.

Og med Asker, Røyken og Hurum som én kommune er det ikke lenger fylkesgrenser som hindrer samkjørt framdrift av samferdselsprosjekter.

Direktebuss og felles sonesystem

Nye Asker kommune vil satse på samferdsel. Det er viktig at tettstedene i den nye kommunen knyttes sammen på en god måte. I tillegg vil vi sørge for gode transportforbindelser mot Oslo, Bærum og Drammen.

Direktebusser mellom tettstedene i den nye kommunen er noe fellesnemnda for nye Asker jobber aktivt for å få på plass så raskt som mulig. Sammen med busselskapene Ruter og Brakar, som befinner seg på hver sin side av fylkesgrenser, ønsker vi å få på plass et felles billettsonesystem og matebusser til jernbanestasjonene langs Spikkestadbanen.

Slik det er i dag foregår det mye uhensiktsmessig bilkjøring på grunn av ulike priser på månedskort, samt begrensede parkeringsmuligheter.

Fjorden som reisevei

Vi har allerede stor glede av båtforbindelsen Slemmestad-Vollen-Aker brygge, og vannveien har stort utviklingspotensial som en helårlig rask og køfri reisevei mellom tettstedene våre og Oslo.

Med nye Asker er det naturlig å utvide båtruten til Sætre i Hurum. All ære til Hurum som allerede har fått gjennomslag for et pilotprosjekt med utslippsfri båt på denne ruten, noe fylkeskommunen nå vil gjennomføre.

Fortsatt jernbanesatsing

Asker stasjon er den 5. største togstasjonen i Norge, og har stort potensial for fortsatt utvikling. Bane Nor planlegger vendespor på Asker stasjon, noe som vil gi 10-minutters frekvens på lokalbanen mellom Asker og Oslo – men dessverre ingen endringer for Spikkestadbanen.

Det vi trenger for å få flere avganger på Spikkestadbanen er planfri kryssing på Asker stasjon. Prosjektet er foreløpig ikke prioritert i Nasjonal transportplan, men fellesnemnda for nye Asker kommune vil fortsette påtrykket mot sentrale myndigheter for å få dette på plass.

Fremtidsrettet og miljøvennlig samferdsel

Den nye kommunen satser på fremtidsrettet og miljøvennlig samferdsel som vil bidra til gode transportløsninger, både internt i kommunen og langs de viktigste pendleraksene.

Dette er prioritert i intensjonsavtalen og vi vil jobbe spesielt for å redusere behovet for å bruke bil for å komme seg til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handel.

For å oppnå dette må samferdsel, bolig- og næringsutbygging ses i sammenheng. Vi må tilrettelegge for fotgjengere, sykling, buss, tog og båt, for å sikre et sammenhengende og godt transporttilbud i hele den nye kommunen.

Ny E18 og bygging av nye Asker kommune gir oss en gylden anledning til å planlegge helhetlig og fremtidsrettet – og ambisiøst – for Spikkestadkorridoren.

«Tiden og veien» er nå!

 Av Lene Conradi, ordfører i Asker og leder av fellesnemnda for nye Asker kommune.

 Kronikken sto først i papirutgaven til Budstikka mandag 4. desember 2017.