Fellesnemnda vedtok i sitt møte 16. mars å gi en engangsstøtte til etablering av paraplyorganisasjoner i nye Asker.

Organisasjonene som mottar støtten er Næringsrådet, Velforbundet, Kulturrådet, Idrettsrådet og Frivillighetsutvalget.

- Vi anerkjenner frivillighetens store verdi som samfunnsbygger, og i intensjonsavtalen vektlegger vi viktigheten av at kommunen er en god partner som stimulerer til deltagelse i frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi.

- For at kommunen skal kunne ha en god dialog med de frivillige organisasjonene forutsettes det at disse er organisert på en hensiktsmessig måte. Gjennom vårt vedtak i dag legger vi til rette for at organisasjonene får gode rammebetingelser for den jobben de nå må gjøre med å samordne seg og sine aktiviteter. Det er jeg glad for, sier hun.

Fellesnemnda bevilger støtte til paraplyorganisasjonene for å dekke deres kostnader til felles organisering og aktiviteter i forbindelse med at Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til en ny kommune.

Tilskuddene er fordelt etter en skjønnsmessig vurdering og fordeles slik:

  • Næringsrådet: kr 200 000
  • Velforbundet: kr 100 000
  • Kulturrådet: kr 200 000
  • Idrettsrådet: kr 400 000
  • Frivillighetsutvalget: kr 100 000

Fellesnemnda ber organisasjonene levere en plan for organisasjonsprosessen og rapportere tilbake til nemnda om gjennomført aktivitet.

Lederutvikling i nye Asker

Fellesnemnda støttet også rådmannens innstilling om et organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram for alle ledere i nye Asker, ca. 300 personer.

Hovedmålet med et organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram er at det skal bidra til å bygge felles identitet og kultur i nye Asker. Samspillet mellom ledere og medarbeidere er sentralt for å lykkes i denne kulturbyggingen.

Når flere organisasjoner skal fusjoneres og bli én felles organisasjon, er det mange og komplekse utfordringer som skal håndteres parallelt. Rådmannen mener derfor det er viktig å komme i gang med å bygge en ny ledelseskultur i nye Asker kommune så snart alle lederne i den nye kommunen er på plass, og planlegger oppstart i første kvartal 2019.

Organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram vil gi økt kompetanse, refleksjon og kulturbygging, men vil også gi lederne verktøy og metode for hvordan man skal utøve lederskap i endringsprosesser, som nye Asker nå står ovenfor.

Samarbeid med Difi

Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) ønsker å samarbeide med kommunen om programmet. Programmet til nye Asker blir en pilot for å utvikle en ny metode for lederskap i offentlig sektor. Som en gjennomgående føring i alle modulene vil teknologiledelse og innovasjon stå sentralt. Difi vil bidra med rådgivning og eventuelt følgeforskning, og ser at dette kan ha stor nytte for øvrige kommuner i landet, og at nye Asker i så måte kan være en foregangskommune.

- Det er svært interessant at Difi, med sitt ansvar for modernisering av offentlig sektor, ønsker et samarbeid med Asker kommune for å utvikle en nasjonal modell for lederutvikling, basert på teknologiledelse og innovasjon, sier prosjektrådmann Lars Bjerke.

Fellesnemnda ba rådmannen også se på muligheten for å etablere en egen lederopplæring for folkevalgte med lederoppgaver. I tillegg vil rådmannen vurdere hvordan folkevalgte, ledere og tillitsvalgte kan utvikle trepartssamarbeidet som har preget sammenslåingsprosessen så langt.

Les møtepapirer og fellesnemndas vedtak

Se fellesnemdas leder og nestleder opp summere møtet: