Velferdstjenester og gebyrer videreføres etter samme modell som i dag.

- Det er ikke tvil om at det er forskjeller mellom Hurum, Røyken og Asker kommuner med hensyn til frie inntekter, ressursbruk, tjenester, formålsbygg, infrastruktur, gebyrer og lånegjeld, sier rådmann Lars Bjerke, Asker kommune.
Dette fremgår av offentlig statistikk, KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering), og er omtalt i ulike rapporter om kommunereformen og i de tre kommunens økonomiplaner og sektorplaner, som alle er tilgjengelig på de tre kommunenes hjemmesider.

Samme modell som i dag

Et felles utgangspunkt er at velferdstjenester og gebyrer søkes videreført etter samme modell som i dag. Det ligger et stort utviklingspotensial i den nye kommunen med muligheter for å frigjøre ressurser gjennom stordriftsfordeler, forenkling, forbedring og fornying. Dette forutsetter et godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, god tjenesteutvikling, optimalisering av ressursbruk og en økt satsning på digitalisering.

- Det legges derfor opp til en langsiktig strategi for harmonisering av blant annet ressurser, tjenester og gebyrer i den nye kommunen. Vi ønsker å utvikle best praksis men også strekke oss etter neste praksis til beste for våre innbyggere, sier rådmannen i Asker.

Fakta om vann og avløp i nye Asker

Hurum, Røyken og Asker blir en helt ny kommune 1. januar 2020. Vedtaket om etablering av Nye Asker er en politisk beslutning basert på en helhetlig samfunnsvurdering i et 50-årig utviklingsperspektiv. Siden fremtiden er ukjent, har kunnskapsgrunnlaget basert seg på det vi kjenner i dag. En viktig del av det å bygge en ny kommune er å samordne og utvikle nødvendig infrastruktur, deriblant robuste vann- og avløpstjenester.

Nedenfor redegjør vi for kjente fakta kommunene går inn i samarbeid om innen vann- og avløpsområdet.

Tilstandsvurdering

Som medlemmer av det nasjonale bransjenettverket Norsk Vann, deler Hurum, Røyken og Asker kunnskap og erfaringer i å utvikle gode vann- og avløpstjenester. Alle kommunene leverer god kvalitet og forsvarlige tjenester til sine innbyggere. I den årlige sammenlikningen fra Norsk Vann for 2015 har alle tre kommunene topp-score når det gjelder vannkvalitet, leveringsstabilitet og oppfyllelse av rensekrav. Rehabiliteringstakten på ledningsnettet i de tre kommunene har derimot ikke det ønskede omfang, så her oppnår ikke kommunene topp-score.

Gebyrer

Vann og avløpstjenestene er selvkostområder der alle drifts- og investeringskostnader dekkes av gebyrer som innbyggerne betaler.
Gebyrene i Asker og Røyken er på samme nivå, mens gebyrene i Hurum ligger omtrent på det dobbelte. Dersom de samlede vann- og avløpskostnadene i Hurum, Røyken og Asker ble slått sammen ut fra 2016-nivå ville de samlede årsgebyrene for Askers innbyggere øke med 19 %.
Sammenliknet med andre kommuner ville disse gebyrene ligge 38 % under Oppegård kommune og 21 % under snitt av sammenliknbare norske kommuner (KOSTRA-gruppe 13), men 10 % over gebyrene i Bærum.

Gebyrstrukturen er ulik i de tre kommunene, noe departementet anbefaler blir harmonisert i den nye kommunen. Denne harmoniseringen kan tas trinnvis over tid, slik at innbyggerne ikke opplever store gebyrhopp. Kommunestyret i Nye Asker vil vedta en helhetlig gebyrpolitikk for den nye kommunen.

Investeringsplan

Investeringene innen vann- og avløpsområdet omfatter forsterkning og rehabilitering av ledningsnettet, samt utbygging av renseanlegg. Utbygging av ledningsnettet i forbindelse med store bolig- og næringsutbygginger dekkes som regel av utbyggeren, og belastes således ikke kommunenes gebyrer.

Kommunenes investeringer planlegges i et langsiktig perspektiv. Levealder på ledningsnettet er minst 80 år. Kommunenes investeringer planlegges gjennom hovedplanarbeidet. Hurum og Røyken kommuner har for tiden sine planer under politisk behandling, mens gjeldende plan for Asker for perioden 2012-26 er under revisjon.

Investeringsomfanget i de tre kommunene harmonerer godt. Både Asker, Røyken og Hurum har i sine budsjetter innarbeidet betydelig beløp til rehabilitering og forsterkning av ledningsnettet. Kommunene planlegger i snitt å bruke henholdsvis 110, 60 og 30 millioner kroner per år. Disse tallene er i samme størrelsesorden når man fordeler disse per innbygger og legger til grunn at Asker planlegger investeringer i VEAS og vannverket i perioden. Her legges det opp til å investere i en utvidet vannbehandling på vannverket på ca 350 millioner kroner og ca 100 millioner kroner i utvidelser på VEAS.

På lang sikt vil det også kunne vurderes om man kan optimalisere ressursbruken i kommunene gjennom å utnytte VEAS sin samlede kapasitet og kompetanse for å dekke nye behov knyttet til forventet befolkningsvekst også i Røyken og Hurum.

Framtidens vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester er svært viktige for innbyggerne og næringslivet. Det er i dag et godt nasjonalt og regionalt samarbeid på området. Asker og Bærum har for eksempel gjensidig reservevannforsyning med Drammensregionen og Oslo. Dette gjør at vi har en av landets sikreste vannforsyninger.

Avløpet i Asker og store deler av Røyken føres i dag til Nord-Europas største renseanlegg. Det leveres i dag gode og forsvarlige vann- og avløpstjenester i alle de tre kommunene som nå skal bli en ny kommune.

Økt samarbeid i regionen vil gi enda bedre og sikrere tjenester for innbyggerne. Økt kompetanse, robusthet og felles beredskap vil også kunne effektivisere tjenestene i framtiden.