– Et mulig storskala datasenter på Tofte gir noen spennende perspektiver. Vi er både positive og nysgjerrige, og ønsker raskt å se på hvilke muligheter dette kan gi, sier leder av fellesnemnda, Lene Conradi.

Fredag 8. mars fikk fellesnemnda en orientering fra Dag Aanensen i Nordic Consulting om et mulig storskala datasenter på Tofte. Flere aktører undersøker nå mulighetene for et slikt senter flere steder på Østlandet. Tofte kan være en aktuell lokasjon, på grunn av tilgangen til kraft og beliggenheten ved sjøen. 

– Et mulig storskala datasenter på Tofte gir noen spennende perspektiver. Vi er både positive og nysgjerrige, og ønsker å se på hvilke muligheter dette kan gi, sier leder av fellesnemnda, Lene Conradi.

– En slik satsning i nye Asker vil, dersom det skulle bli noe av, være i tråd med intensjonsavtalen og våre ambisjoner om en fremtidsrettet kommune som skal satse på næringsliv, nye arbeidsplasser, innovasjon, digitalisering og nye løsninger, sier Conradi.

Selv om dette nok ligger et stykke fram i tid, understreker hun at fellesnemnda ønsker å bidra til at dette blir grundig utredet så raskt som mulig.

Datasentre krever mye plass. Her har Kolos og HDR Inc. skissert hvordan et datasenter i Ballangen kan se ut.

Motoren i den digitale utviklingen

Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover. Et datasenter er et anlegg som huser et stort antall høy-ytelses datamaskiner, kjent som servere, samt nettverksutstyr og kommunikasjonsforbindelser. Dette krever blant annet elektrisk kraft.

På Tofte kan det bli et såkalt «hyperscale» datasenter. Det er snakk om store og dedikerte datasentre som etableres og drives av store, ofte internasjonale selskaper.

Drevet av den enorme etterspørselsveksten etter lagringskapasitet og servertjenester er datasenterindustrien verdens raskest voksende kraftintensive industri.

Kan gi gode effekter til lokalsamfunnet

Ordfører i Hurum kommune, Monica Bratlie, er enig med Conradi.

– Vi ser at et slikt anlegg vil kunne gi gode effekter for lokalsamfunnet når det gjelder arbeidsplasser både i en utvikling-, utbyggings- og driftsfase - på ulike måter, sier hun. Bratlie legger til at et slikt datasenter vil være helt i tråd med regjeringens strategi «Norge som datasenternasjon» dersom det skulle bli realisert.

Konsulentfirma Menon Economics har laget en rapport over samfunnseffekter knyttet til etablering av store datasentre. Rapportens analyser gir estimater for sysselsetting, verdiskaping, verdikjeder og ringvirkninger under både anleggsfasen og driftsfasen. Rapporten legger også vekt på en betydelig verdiskaping i regionen, og at et slikt senter ikke vil generere vesentlig nærings- eller tungtransport når det er i drift:

På idéplanet

– Nye Asker vil, med positive øyne, se grundig på et slikt initiativ. Dette er foreløpig på ideplanet og mye skal avklares og ordnes før det eventuelt kan bli noe av. Vi må blant annet utrede muligheter og konsekvenser for lokalsamfunnet. Her har vi tydelige formelle prosesser før vi kan igangsette slike prosjekter. Men vi må bevege oss så raskt som mulig, sier Conradi.

Prosessen videre

  • Nye Asker kommune har fått en henvendelse om mulighetene på Tofte. Det er flere mulige interessenter i markedet for å etablere et slikt datasenter.
  • Kommunene Asker og Hurum bistår nå med å fremskaffe kunnskap for å kunne vurdere og forberede en prosess om en slik eventuell etablering. Blant annet vil man gjøre konsekvensutredninger av et slikt prosjekt.
  • Kommunene vil også følge opp med kontakt med nasjonale myndigheter.
  • Kommunene har også en forberedende dialog med aktuelle grunneiere

Kort om datasentre

  • Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover. Et datasenter er et anlegg som huser et stort antall høy-ytelses datamaskiner, kjent som servere, samt nettverksutstyr og kommunikasjonsforbindelser.
  • Estimater i Menons rapport på arbeidsplasser og verdiskapning er knyttet til hele verdikjeden og ringvirkninger. Det gjelder både investerings- og byggekostnader, verdikjeden og verdiskapning i hele leverandørkjeden.
  • Tofte kan representere en fordelaktig lokalisering i forhold til region og marked, beliggenhet med havn og mottak av en eventuell sjøkabel.
  • På Tofte kan det eventuelt også være tilgang på egnet tomt som allerede er regulert til næringsformål, og det er tilgang på nødvendig infrastruktur, energi og strømtilførsel.