Nye Asker skal administrere egen pensjonskasse, søke om å arrangere Tour of Norway 17. mai, sikre ungdomsmedvirkning og endre veinavn som er like i den nye kommunen.

Det er blant vedtakene som ble gjort i fellesnemndas møte 19. januar.

Tjenestepensjonsordning for nye Asker kommune

- valg av modell for drift, forvaltning og administrasjon

Tjenestepensjonsordningen i nye Asker kommune skal administreres av Asker kommunale pensjonskasse (AKP), fra 1.1.2020. Asker kommunale pensjonskasse tilføres ytterligere egenkapital på minst 125 millioner kroner i form av kontantinnskudd og eiendom. Dette har ingen konsekvenser for de ansattes pensjonsrettigheter eller pensjonsytelser, da dette er regulert av Hovedtariffavtalen.

Innstillingen tilsier at det tilføres AKP ytterligere egenkapital for å kunne opprettholde dagens kapitaldekning i forbindelse med flyttingen av pensjonsforpliktelsene for Røyken og Hurum kommune fra KLP til AKP. Dersom kommunestyrene vedtar rådmannens forslag, innebærer dette at Røyken, herunder Bråset bo - og omsorgssenter, og Hurum kommune må melde ifra til KLP om skifte av leverandør med virkning fra 1.1.2020.

Matrikkel og endring av veinavn

Asker, Hurum og Røyken har ca 60 veinavn som er helt eller svært like. Nå starter prosessen med å sette kriteriene for endring av veinavn. Se veinavnene her: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/veinavn-og-adresser/

Det er hovedsakelig hensynet til nødetatene og kartverket som gjør det nødvendig å endre likelydende gatenavn. Ifølge matrikkelforskriften skal ikke gatenavn kunne forveksles med andre innen samme kommune. Når kommuner slås sammen, må derfor gatenavn som er like eller nesten like, omdøpes. Dette er spesielt viktig i beredskapssituasjoner som krever utrykning til spesifikke adresser. Postnummer er ikke en del av den offisielle adressen som kommunen tildeler. Man kan derfor ikke ha to like veinavn, til tross for at postnummeret er ulikt.

Tour of Norway:

Asker, Hurum og Røyken vil søke om å være vertskap til en etappe den 17. mai - som i fjor. Første gang dette ble arrangert med innkomst i Asker i 2017 hadde dette karakter av folkefest og arrangementet fikk stor oppmerksomhet rundt hele Hurumhalvøya. Arrangementet i 2018 vil tilsvare 2017-arrangementet hvor innkomst er tenkt 17.mai på ettermiddagen. Erfaringene fra 2017 var svært gode. Den aktuelle etappen starter på Hønefoss, passerer gjennom Sylling og Lier, før den går rundt hele Hurumhalvøya og har innkomst på Risenga i Asker. Før endelig målgang kjøres to runder lokalt i Asker. Dette vil kunne være en god anledning til å skape positiv oppmerksomhet og et engasjement gjennom et stort idrettsarrangement, som går langs hele kyst linjen rundt Hurumhalvøya og gjennom tettstedene med muligheter for lokale markeringer underveis som kan engasjere innbyggerne på en positiv måte.

Ungdomsmedvirkning:

Medvirkning er et viktig prinsipp i intensjonsavtalen om nye Asker kommune. Det eksisterer arenaer for barn og unges medvirkning i de tre kommunene og det er ønskelig med særlig involvering fra de eldste ungdommene.

Elevrådene på de videregående skolene i Røyken og Asker inviteres til dialogmøter med folkevalgte våren 2018, for å diskutere ungdomsmedvirkning i Asker 2020 og ungdomsinvolvering i byggingen av ny kommune. Det arrangeres en Askerkonferanse med deltakere fra Hurum, Røyken og Asker høsten 2018. Askerkonferansen drøfter og gir innspill til kommuneplanarbeidet og om ungdomsmedvirkning i den nye kommunen.

Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune

Rådmannens anbefalinger og videre prosess fram til endelig behandling oversendes kommunestyrene uten realitetsbehandling i fellesnemnda.

Se rådmannens innstilling til organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune.

Videre prosess

Rådmannen mener det er viktig at den videre prosessen gjennomføres på en ryddig og ordentlig måte. En samordning av dagens ulike organiseringer vil uansett utfall være en omfattende prosess, som krever en grundig gjennomføringsplan som både tar hensyn til berørte ansatte og eiere på en god måte. Rådmannens forslag til organisering, vil blant annet kreve avvikling av selskapene REAS, Hurum Eiendom KF, samt at Røyken og Hurum kommune trekker seg ut av VIVA IKS. I tillegg må dagens brann- og redningstjenester i Røyken og Hurum overflyttes til Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV). For å sikre en god gjennomføring, foreslår rådmannen å utarbeide forslag til gjennomføringsplan for alle de berørte funksjoner. Planen legges frem for behandling av fellesnemnda fredag 16. mars 2018. Gjennomføringsplanen vil inneholde tentativ tidsplan, og beskrive en prosess i henhold til lover og regler, samt at den vil ivaretar både ansatte og eiere på en god og forutsigbar måte.

Endelig behandling:

Rådmannen anbefaler fellesnemnda å sende saken til uttalelse i kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker kommune. Saken vil videre drøftes i delprosjekt A/P 3 Eierskap og interkommunale samarbeid 9. februar, i felles gruppelederforum 16. februar, i felles PSU 23. februar, før endelig behandling 23. februar 2018.

Fellesnemndas møte 19. januar 2018

Sakene som ble behandlet:
1 Godkjenning av protokoll fra nye Asker fellesnemnda
2 Budsjett og økonomiplan i interimsperioden
3 Matrikkel og endring av veinavn
4 Ungdomsmedvirkning i nye Asker
5 Søknad om vertskap for Tour of Norway 2018
6 Tjenestepensjonsordning for nye Asker kommune - valg av modell for drift, forvaltning og administrasjon
7 Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune

Se sakspapirene i sin helhet, med samtlige vedlegg

Leders oppsummering: