Fellesnemnda har vedtatt rådmannens forslag til prosess for beslutning om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjon. I tillegg er det vedtatt tilskuddsordning for felles kulturtilskudd for 2018.

Prosessen for beslutning om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjon ble også behandlet og vedtatt av nye Asker felles Partssammensatt utvalg (PSU).

Sakspapirene fra Fellesnemnda ligger her: Nye Asker fellesnemnda, 10.11.2017

Tidslinje for vedtatt prosess:

illustrasjon fremdriftsplan

Behandlings- og beslutningsprosessen er tidligere omtalt i forbindelse med publiseringen av eksterne evalueringer av kommunaltekniske tjenester, eiendom og brannvesen 

Rådmannen minner om at anbefalingene i rapportene er konsulentenes vurderinger, og ikke rådmannens innstilling. Rådmannen vil i henhold til den vedtatte prosessen senere ta stilling til vurderingene både fra rapportene og fra innspillene til samtlige instanser som uttaler seg under medbestemmelsesprosessene.

God informasjon viktig

Det ble understreket viktigheten av å sikre en ryddig og forutsigbar prosess som ivaretar alle hensyn, og rådmannen henstiller ledere og tillitsvalgte til å være aktive og tydelige overfor sine ansatte om denne prosessen og å sikre god informasjonsflyt om det pågående endringsarbeidet.

Felles kulturtilskudd

I sak om tilskuddsordninger for felles kulturtilskudd for 2018 er det satt av 300.000 kroner til en særskilt tilskuddsordning for felles kulturtiltak for Hurum, Røyken og Asker for 2018. Der kan lag, foreninger, institusjoner og profesjonelle utøvere søke om tilskudd for samarbeid der representanter fra minst to av kommunene er involvert.

PSU - status fra de administrative prosjektene

For felles partssammensatt utvalg presenterte rådmannen status for de administrative prosjektene, og framdrift i arbeidet med den administrative organiseringen.

Gruppelederforum

Politiet:

Under Gruppelederforum 10. november informerte politiet om politireformen og deres organisering for vårt område.

Framdrift nye Asker: 

Rådmann Lars Bjerke orienterte om framdriften i arbeidet med å bygge nye Asker kommune. Dette arbeidet er inndelt i tre dedikerte faser, med tilhørende hovedaktiviteter.

I mars skal det foreligge en ny organisasjonsplan med organisasjonskart, før man starter med rekruttering av rådmannens toppledergruppe. Det er igangsatt planlegging av et eget felles lederutviklingsprogram for nær 350 ledere fra de tre kommunene. Et førende prinsipp for nye Asker kommune er at man ikke skal ha mer enn to formelle ledernivåer.