- Det var stor enighet i fellesnemnda at vi må finne gode måter å involvere og engasjere de unge på når vi nå skal bygge en ny kommune, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Fellesnemnda hadde sitt andre møte fredag 28. oktober i Asker rådhus. Foreløpig budsjett for prosessen, kommunikasjonsplan, kommunevåpen, ordførerkjede, politisk struktur og kommuneplan for ny kommune var de viktigste sakene.

Kommunevåpen

Den nye kommunen skal ha et nytt kommunevåpen. Det er slått fast i intensjonsavtalen som er inngått mellom de tre kommunene. Fellesnemnda setter nå ned et arbeidsutvalg med tre medlemmer fra hver kommune som skal jobbe med kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen.

- Kommunevåpenet er et svært viktig symbol for enhver kommune. Arbeidet med dette tar vi på alvor og det må igangsettes raskt, og vi må legge opp gode prosesser med involvering fra mange, sier Ivar Granum, nestleder av Fellesnemnda.

Politisk struktur

Nye Asker må ha en god og hensiktsmessig politisk struktur. Rådmennene ga la frem en oversikt over politisk struktur i ulike kommuner. Det er to modeller for norske kommuner - formannskapsmodellen eller parlamentarisme. Både Hurum, Røyken og Asker har i dag formannskapsmodellen. Intensjonsavtalen legger til grunn at også den nye kommunen skal ha formannskapsmodellen. Det er likevel mulig å ha ulike løsninger for politiske utvalg og komiteer. Dette skal Fellesnemnda etter hvert ta stilling til.

Intensjonsavtalen vektlegger også betydningen av nærdemokratiske ordninger. Dette skal ivaretas i det videre arbeidet. Saken behandles videre i fellesnemnda, sendes på høring til kommunestyrene og behandles i løpet av våren 2017. Fellesnemnda ble enige om å nedsatte et eget arbeidsutvalg for politisk struktur i den nye kommunen. Kommunestyrene blir også trukket inn i dette arbeidet.

- Det avgjørende er at vi har en grundig prosess for fremtidig politisk struktur i den nye kommunen. Samme hvilken modell vi velger, må vi sørge for gode nærdemokratiske ordninger som sikrer så kort avstand som mulig mellom politiske beslutninger og lokale behov, sier Granum.

Kommuneplan og FNs bærekraftsmål

Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene, nasjonale og regionale føringer ligger til grunn for arbeidet med ny kommuneplan. FNs 17 bærekraftsmål - som et rammeverk for samfunnsutvikling - tas nå med i utformingen av kommuneplan og planstrategi for nye Asker. Fellesnemnda ønsker å etablere et eget arbeidsutvalg for arbeidet med kommuneplanen. Dette vil nemnda komme tilbake til.

God kommunikasjon er viktig

Mange mennesker blir berørt av arbeidet med å bygge en ny kommune. Både innbyggere, ansatte og folkevalgte har behov for informasjon og kommunikasjon underveis. Derfor har Fellesnemnda bedt om å få til behandling en egen, helhetlig kommunikasjonsplan for hele prosessen.
- Det dreier seg om mennesker og vi må legge til rette for god informasjon til både ansatte, innbyggere og folkevalgte. Slik håper vi de kan ha tillit til arbeidet med å bygge den nye kommunen, og at folk opplever at de har mulighet til å ta del i ulike deler av prosessen, sier Conradi.

Politi, trygghet og nærpoliti

Fellesnemnda drøftet til slutt kort politireformen og eventuelle konsekvenser for nye Asker som nå vil bli en stor kommune - både når det gjelder antall innbyggere og geografisk. Fellesnemnda oppfordrer kommunestyrene i de tre kommuner til å følge politireformen nøye. Fellesnemnda vil invitere politiet inn for å få en orientering og ba rådmennene legge fram et notat i neste møte om politireformen og eventuelle konsekvenser for den nye kommunen.

Partssammensatt utvalg

Umiddelbart etter Fellesnemndas møte ble det første møtet i Partssammensatt utvalg avholdt.

Møtekalender og sakspapirer for "Nye Asker"- møtene finner du på denne siden.