Dokumentet "Virksomhetsstyring Asker", beskriver overordnede prinsipper for ledelse, planlegging og styring i Asker kommune.

Prinsippene skal videreutvikles og implementeres som en del av organisasjons- og ledelsesutviklingsprogrammet som startet opp våren 2019, og som omfatter alle lederne i kommunen.

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. God virksomhetsstyring skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak. FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker kommune.

Last ned Virksomhetsstyring i Asker kommune (pdf) :