Slik blir hverdagen i nye Asker


Levende lokalsamfunn, nærdemokrati, tjenester nær der folk bor, større gjennomslagskraft. Dette ser prosjektrådmann Lars Bjerke for seg i nye Asker.

PProsjektrådmann Lars Bjerke vil ta med det beste fra Asker, Røyken og Hurum når kommunene slås sammen til ny storkommune i 2020.
Prosjektrådmann Lars Bjerke vil ta med det beste fra Asker, Røyken og Hurum når kommunene slås sammen til ny storkommune i 2020. Foto: Svein-Ivar Fors.

Han har skrevet over 120 utredninger om hva som skal skje når Røyken, Hurum og Asker slås sammen til en ny storkommune. Derfor har han god oversikt over hvordan hverdagen til de 93 000 innbyggerne kan bli i 2020.

Syv lokale innbyggertorg i tettstedene

Mens tettstedene med rådhusene er dagens sentrum, vil samlingsstedene i nye Asker bli syv lokale sentre i Asker, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Spikkestad, Sætre og Tofte. Her skal innbyggerne kunne oppleve kultur, få tilgang til kommunale tjenester og si sin mening.

- Meningen er at dette skal bli lokale innbyggertorg hvor folk kan møtes og være med på å påvirke beslutninger i lokalsamfunnet og i kommunen. Noen sentre skal videreutvikles, andre krever nybygg eller leie av lokaler. Dette blir en formidabel satsing, og den nye kommunen vil bruke betydelige beløp for å få det til slik de folkevalgte ønsker, sier Bjerke.

I første omgang skal det etableres nye innbyggertorg på Slemmestad, i Sætre og på Tofte. De første innbyggertorgene etableres allerede i 2020/21 mens alle vil være på plass i løpet av 2023.
Med denne lokale desentraliseringen utvikles kommunen i motsatt retning av hva som for eksempel skjer innen politi og sykehusreformer, hvor mer sentraliseres.

- Det nye kommunestyret som konstitueres i oktober 2019, vil behandle en sak om å etablere lokale samfunnsutvalg hvor innbyggerne kan komme med innspill, høringer eller fremme lokale initiativ som berører lokalsamfunnet. Meningen er at de skal kunne påvirke og få mer innflytelse lokalt, sier Bjerke, som får ansvar for 6 200 ansatte og et driftsbudsjett på 7,2 milliarder kroner.

Felles utvikling

Høyt på arbeidslisten står likeverdige tjenester, felles standard og lik pris på kommunale tilbud for de cirka 60 000 innbyggerne som bor i Asker, 20 000 i Røyken og 10 000 i Hurum. Både god kvalitet i tjenestene og helhetlig samfunnsutvikling er drivkraften bak sammenslåingen, ifølge prosjektrådmannen.

- Vi har behov for felles utvikling innen blant annet samferdsel, boligbygging, næring og miljøpolitikk. Det betyr at den nye kommunen i hovedsak ønsker å bygge boliger ved tettstedene og nær vei, jernbane, buss og det øvrige transportsystemet.

Det har vært viktig for de folkevalgte å bevare det landlige preget i kommunen og samtidig de gode urbane kvalitetene i tettstedene. Da må vi ta kontroll over samfunnsutviklingen, sier prosjektrådmannen.
Han fremhever flott kystlinje og grønn natur som årsaker til at mange velger å bo i det som snart blir landets åttende største kommune.

Større krav til samferdsel

- Innbyggerne kan nyte gode, urbane kvaliteter, gjennom attraktive og levende tettsteder. Samtidig stilles det større krav til midler for nødvendige samferdselsinvesteringer. Her er det «kjøttvekta» som teller. Når vi får så mange flere innbyggere i ryggen, får vi forhåpentligvis også større gjennomslag i den regionale og nasjonale diskusjonen om de beste utviklingstiltakene. Den tyngden og påvirkningskraften skal den nye kommunen bruke, sier Bjerke.

Han ønsker robuste og bærekraftige samferdselsløsninger i den nye kommunen. Ny E18 med buss og sykkelvei, ny tunnel og på lengre sikt bro over Oslofjorden, bedre togtilbud, sykkelveier, matebusser og kollektivfelt for bussen langs Slemmestadveien og Røykenveien. Det er også et ønske om å fullføre E134 fra Drøbaktunnelen til Lierstranda, samt ny utslippsfri båt på fjorden.

De tre kommunene har bevilget 77 millioner kroner til et nytt, utslippsfritt båttilbud fra Sætre, Slemmestad og Vollen mot Oslo.
- Fylkeskommunen har ansvaret for samferdselsløsningene og må ta nye grep på dette området. Våre folkevalgte ser nok for seg en utslippsfri hurtigbåt med flere avganger, høy fart og redusert reisetid. I dag står mange i kø og kaos hver eneste dag, fordi vi ikke har fått gjennomslag for et samferdselstilbud som dekker behovet på en bærekraftig, effektiv og miljøvennlig måte, sier Bjerke som er opptatt av de kommende generasjoner.

Tjenester harmoniseres

Når innbyggerne våkner opp til en ny storkommune i 2020 skal de lovpålagte tjenestene harmoniseres. Dette gjelder for eksempel enkeltvedtak innen helse og omsorg, sykehjemsplass, praktisk bistand, gebyrer på trygghetsalarm, plan- og byggesaker, vann og avløpsgebyrer og parkeringsavgifter med mer.

- Vi foreslår også at Røyken og Hurum fortsatt vil åpne barnehagene en time tidligere enn Asker for pendlerfamilier, sier han.
Alle de tre kommunene vil etter 2020 ha en god sykehjemsdekning for innbyggere over 80 år, med kort ventetid, god standard og flere nye sykehjem, som på Bondi og Nesbru. Det skal også bygges nytt på Tofte og Søndre Borgen.

I løpet av fire år er det planlagt investeringer for til sammen mer enn 4,9 milliarder kroner. I Hurum skal det blant annet bygges et nytt helsehus for 575 millioner kroner. Røyken får to nye barneskoler – Sydskogen og Torvbråten – som til sammen vil koste i underkant av 450 millioner kroner. I Asker er det bevilget cirka 700 millioner kroner til nye idrettsanlegg, med ny ishall og idrettshall på Risenga, sykkelvelodrom, skianlegg på Solli og ny idrettspark og friidrettsanlegg på Drengsrud.

- Det har vært viktig for våre folkevalgte at vi skal ta med oss det beste fra de tre gamle kommunene. Asker kommune ble beste kommune på skole ifølge kommunebarometeret i 2018. Vi har mål om økt læringstrykk i skolen og satser på læringsmiljø, kompetanse og nye digitale verktøy for elever og lærere.

Røyken er nasjonal pilotkommune på tidlig innsats og tjenester i barnevernet gjennom «Røykenhuset» og kan dele sine erfaringer. Det er meget spennende at Hurum bygger nytt sykehjem med helt nye og ambisiøse miljøstandarder. Alle disse erfaringene, og flere til, vil være svært nyttige når vi nå sammen bygger en ny kommune, avslutter Bjerke.