Flertallet positive til ny kommune


Mange i Hurum, Røyken og Asker tror kommunesammenslåingen i 2020 blir positiv for innbyggerne. Det viser en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra nye Asker kommune.

Innbyggertorgene kommer til å ha en viktig rolle i tettstedene i samarbeid med nærmiljøet, frivilligheten, næringslivet og foreninger, sier fellesnemndas nestleder Ivar Granum.
Innbyggertorgene kommer til å ha en viktig rolle i tettstedene i samarbeid med nærmiljøet, frivilligheten, næringslivet og foreninger, sier fellesnemndas nestleder Ivar Granum. Foto: Torbjørn Tandberg

Det er gjennomført intervjuer av et representativt utvalg på 3 000 innbyggerne over 16 år i Asker, Røyken og Hurum. Undersøkelsen kartlegger forventninger og holdninger til etableringen av ny kommune. 53 prosent tror sammenslåingen blir «svært bra» eller «ganske bra» for innbyggerne, mens 19 prosent tror det blir «ganske dårlig» eller «svært dårlig».

- Folk flest tror at tjenester, tilbud og andre forhold i den nye kommunen blir bedre eller som i dag. Det tror jeg folk flest har rett i, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda for nye Asker og ordfører i Asker.
- Vi jobber for å innfri disse forventningene, og sikre at både fusjonen og utviklingen etterpå oppleves positiv, sier hun.

Folk ønsker å bidra

Det er spesielt kultur-, idretts- og kollektivtilbud som flest tror vil bli bedre om fem år. Undersøkelsen viser også at en av tre deltar på dugnad eller bidrar frivillig i nærmiljøet, og at halvparten av dem som ikke gjør det gjerne vil bidra hvis de blir spurt.

I byggingen av den nye kommunen brukes FNs bærekraftsmål som rammeverk i kommuneplanen.
- Da er det ekstra hyggelig å registrere innbyggernes eget engasjement for å bidra. To av tre svarer at de er villige til å endre vaner for å bidra til reduserte klimautslipp de kommende årene, sier Conradi.

Nærhet til innbyggerne

Undersøkelsen avdekker også bekymringer knyttet til nærhet til kommunale tjenester og innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen. Flertallet tror at avstanden til tjenestene blir som i dag, men det er frykt for lengre avstand til NAV, servicetorg, helsestasjon og bibliotek.

- Den største satsingen vi gjør for å flytte tjenestene nærmere der folk bor, er å etablere innbyggertorg på Tofte, Sætre, Slemmestad, Spikkestad, Heggedal, Holmen og Asker sentrum, sier Ivar Granum fra Hurum som er nestleder i fellesnemnda for nye Asker.

På innbyggertorgene kommer innbyggerservice og tjenester fra eksempelvis NAV, byggesak, bolig- og helsetjenester, bibliotek, seniorsentre og kulturaktiviteter.
- Innbyggertorgene får viktige funksjoner i tettstedene, som helt lokale sentre for samarbeid. Det er også på innbyggertorgene at kommunen etablerer nye nærdemokratiske ordninger og utvalg, som gir innbyggerne en ny stemme inn til kommunen, sier Granum.

Tofte, Sætre og Slemmestad er de første som får nye innbyggertorg.

Forventninger til kommunesammenslåingen

På spørsmålet «Hvor bra eller dårlig tror du det blir for kommunens innbyggere at Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen?» Fordelte svarene seg slik: