Nye Asker – et travelt år fra nå


Illustrasjonsbilde av en familie
Kommunesammenslåingen vil ikke ha noen umiddelbar innvirkning på dagliglivene våre, men mange offentlige tjenester blir etter hvert effektivisert og gjort bedre.

Om litt mer enn ett år fra i dag slår Hurum, Røyken og Asker seg sammen til én kommune – med i alt 93 000 innbyggere.

De tre kommunene inngikk i mai 2016 en intensjonsavtale om å etablere nye Asker kommune. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt har hele tiden preget samarbeidet om å bygge den nye kommunen.

Nytt kommunestyre

Knappe fire måneder før sammenslåingen – 9. september i 2019 – går innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker til stemmeurnene for å velge 55 representanter til det nye Asker kommunestyre.
De politiske partiene i Hurum, Røyken og Asker har slått sine lokale lag sammen, og de har hver for seg nominert kandidater til det nye kommunestyret.
Fellesnemnda, som har fungert som interimsstyre for den nye kommunen, opphører. Det nye kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.

Globalt forankret kommuneplan

FNs 17 bærekraftsmål er utgangspunktet for utformingen av den nye kommuneplanen. FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2020 vil de lokale målene i kommuneplanen bli sett i sammenheng med de globale målene i FNs bærekraftsmål.

Skoler og barnehager

Barna og de unge fortsetter på sine skoler og barnehager som i dag. Alle de 40 skolene i Asker anno 2020 fortsetter som før. Barnehagene knyttes sammen i åtte soner: Landøya barnehager, Torstad barnehager, Solvang barnehager, Risenga barnehager, Borgen barnehager, Sætre og Tofte barnehager, Røyken og Klokkarstua barnehager og Heggedal og Slemmestad barnehager.

Enklere å reise kollektivt

Ruter overtar kollektivtrafikken i nye Asker kommune i forbindelse med oppstart av nytt anbud for store busser 1. juli 2020. Ruter arbeider med konkurransegrunnlaget for busstjenester i vestregionen akkurat nå. Detaljene for rutetilbudet i nye Asker er derfor ikke helt avklart, men det legges opp til noen forbedringer, blant annet inn mot det nye kommunesenteret. Ruter er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

- Når Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen, vil kollektivtrafikktilbudet som Brakar har ansvar for i Røyken og Hurum per i dag, overtas av Ruter. Kollektivtrafikken i Røyken og Hurum blir integrert i dagens linjenett i Asker. Dermed får Ruter ansvaret for all lokal- og skoletrafikk i dagens Røyken og Hurum kommuner, samt pendlertrafikken mellom Røyken, Hurum og Drammen, forteller områdeleder Robert Fjelltun i Ruter AS.

For skoleskysskjøringen med minibuss og taxi legges det opp til at Ruter overtar ansvaret allerede 1. juli 2019, slik at elevene kun trenger å forholde seg til en aktør gjennom skoleåret 2019/20.

Ruters billetter kan også i dag benyttes for reiser med tog, og med Brakars busser i Røyken og Hurum. De kan imidlertid ikke benyttes ved reiser til Drammen. I arbeidet med nye billettløsninger i Viken fylkeskommune, som oppstår samtidig med nye Asker kommune, vil kollektivselskapene legge til rette for at innbyggerne kan kjøpe billett i hele Viken i en og samme app.