Store planer for plussbyen Slemmestad


1 300 nye boliger, nye arbeidsplasser og sosiale samlingsplasser i gamle Slemmestad. Nytt kjøpesenter på Rortunet med 120 leiligheter på taket. Det er store planer for utvikling av Slemmestad.

Rortunet
Rortunet kjøpesenter skal bygges ut, og det blir 121 leiligheter på taket. Illustrasjon: Halvorsen og Reine Arkitekter AS.

Sementfabrikken i gamle Slemmestad var i drift fra 1893 til 1989. Nå foreligger det omfattende planer for det tidligere industritettstedet. Områdeplanen for Slemmestad, som ble vedtatt av kommunestyret i september 2017, legger til rette for 1 300 nye boliger på den tidligere fabrikktomta, Vaterland og ved Tåje. I løpet av fem år kan bygging av mange av disse boligene være igangsatt. 

– Dette blir som en ny bydel i nye Asker. Det krever imidlertid store investeringer i infrastruktur som vei, vann og avløp, påpeker plansjef Ingvild Skaset i Røyken kommune.

Levende by

Sterk identitet er en viktig faktor for å skape et konkurransedyktig sentrum.

– For å trekke mennesker til Slemmestad trenger vi liv, og for å få liv til Slemmestad må Slemmestad ha noe å tilby i tillegg til boliger, sier arealplanlegger Line Rolseth.

Gjennom områdeplanen for Slemmestad legger Røyken kommune også til rette for en del nye arbeidsplasser, rekreasjonsområder og gode møteplasser. På Vaterland, som er området der blant annet Slemmestad bibliotek, The Pipe, og Sekkefabrikken kulturhus ligger i dag, åpner områdeplanen for butikker, kafeer og restauranter, kulturscene, bibliotek/geotek og innbyggertorg.

– Alle disse funksjonene ligger tett på hverandre, slik at det til enhver tid er mennesker i gatene. Muligheten til å oppleve andre mennesker er en av byens viktigste attraksjoner og gir liv til byens rom og gater, sier Rolseth.

Utforming av bygningenes 1. etasje og hvordan de henvender seg mot publikum har vært spesielt viktig i planarbeidet. Det samme gjelder for gateutforming. Hva man ser påvirker gå-opplevelsen, og gir følelse av trygghet og trivsel. Den nordlige og vestre siden av Vaterlandskvartalet skal være bilfritt.

Det er lagt ned mye arbeid i å skape en levende by med gode ute- og rekreasjonsarealer i tilknytning til sjøen og til den nye byen, samt bygge oppunder Slemmestads identitet som industristed ved å ta vare på enkelte bygninger.

100-meterskog

Fabrikktomta
Fabrikktomta skal ha et urbant preg og variasjon i boligtyper. Illustrasjon: Asplan Viak.

Det legges opp til en differensiert utbygging av steder med ulikt innhold, karakter og fokus. Vaterlands-området er det mest urbane området innenfor planen. Fabrikktomta, som ligger tett opp mot Vaterland, tilrettelegges for en litt annen bruk. Dette området skal også ha et urbant preg, men bokvalitet skal vektlegges. Det er blant annet krav til variasjon i boligtyper og sammensetting.

– Dette er for å tilrettelegge for en variasjon i befolkningssammensetningen. Det er viktig at området blir attraktivt både for unge, gamle, single og familier, forklarer Rolseth.
Sentralt gjennom Fabrikktomta er det dessuten regulert inn et parkdrag. Alle de sentrumsnære boligområdene skal ha tilgang til parken, hvor det også skal etableres lokale lekeområder og møteplasser.

Områdene som ligger i overgangssonen mellom sentrum og Tåje planlegges med en relativt høy tetthet. Her blir det utsikt til sjøen og nærhet til Tåjeskogen. Tåjeskogen er en lokal «100-meterskog» og turområde. Det er også regulert et stort rekreasjonsområde langs strandsonen på Tåje. Planen er at dette blir et variert område for bading, sport, lek og rekreasjon. Videre opp langs Tåjeveien blir det regulert til rene boligområder.

Boliger og nytt kjøpesenter

Kveldsstemning på nye Rortunet kjøpesenter
Kveldsstemning på nye Rortunet kjøpesenter. Illustrasjon: Halvorsen og Reine Arkitekter AS

Et steinkast unna Gamle Slemmestad ligger Rortunet kjøpesenter. Dette skal rives og erstattes av et nytt 17 000 kvadratmeter stort kjøpesenter med boliger og grøntarealer på taket.

– Vi skal bygge 121 leiligheter. 80 er allerede solgt, sier eiendomssjef Tarjei Sandnes i Scala Eiendom, som forvalter kjøpesenteret for Schage Eiendom.

Det nye kjøpesenteret og leilighetene skal stå ferdig til 4. kvartal 2021. På sikt skal en oppgradering av Bøbekken og områdene langs bekken knytte det nye sentrumet i gamle Slemmestad sammen med Rortunet. Det er også flere andre utbyggingsprosjekter i Slemmestad som er påbegynt eller skal i gang - blant annet Vesthellingen, Kirkealleen og Morbergtoppen.

Miljøambisjon

Områdereguleringsplanen har som mål å bevare, fornye og utvikle et Slemmestad for framtiden til en «plussby» der mennesket og miljøet står i sentrum.

En plussby er mer enn energieffektive bygninger og avfallsgjenvinning. Det handler om å kunne produsere mer energi enn byen bruker. Det handler også om smart og bærekraftig byutvikling. En tett by medfører mindre transportbehov, og det «sparer» også omkringliggende grøntområder. Med det menes at utbyggingen i størst mulig grad skal benytte arealer som allerede er utnyttet.

Forutsetningen for å kunne bygge ut slik det er planlagt i Slemmestad, er at det er en 0-vekst i trafikken. Det vil si at transporten må tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Med bakgrunn i dette er det lagt strenge krav til parkering innenfor planområdet.

– Det er omgivelsene og mennesket som har prioritet, ikke bilen, sier Rolseth.

Utslippsfri ferge

Bryggekant
Slik ser arkitektene for seg kaikanten på Vaterland i Slemmestad. Illustrasjon: Asplan Viak

Røyken kommune og nye Asker jobber for hyppigere avganger med hurtigbåten fra Slemmestad til Oslo, og for en utslippsfri ferge.

– Det er også viktig at vi får til bussforbindelse fra Slemmestad til jernbanen i Heggedal.

Det er gode bussforbindelser mellom Slemmestad og Oslo, men vi må også jobbe for bedre kollektivforbindelser intern i nye Asker. Og flere gang- og sykkelveier, sier plansjef Ingvild Skaset.