Tettstedenes storstuer


Bibliotekar Una Molvig i Heggedal gleder seg til det nye innbyggertorget, som vil stå klart om ikke så altfor lenge. – Vi mener vi har fått til noe fint allerede, som vi kan ta med oss videre, sier hun.

Når kommunen blir større i 2020, er det innbyggertorg som skal sørge for at den lokale identiteten og engasjementet blir enda sterkere.

- Vi ønsker attraktive lokalsamfunn med unike identiteter. Ingen skal sitte igjen med følelsen av «hvor ble det av kommunen vår», sier Lene Bergseth. Hun er prosjektleder for utviklingen av innbyggertorg i det som skal bli nye Asker kommune.

Hva er egentlig et innbyggertorg?

- Det er først og fremst et møtested, en storstue, hvor lokalbefolkningen kan samles for viktige så vel som trivielle ting. En felles og dynamisk arena hvor man i tillegg til tjenester og service fra kommunen, også kan møtes for å diskutere saker eller bare hygge seg med aktiviteter. Et levende hus hvor alle er velkomne, og alle kan være seg selv. Et sted der skillene mellom generasjoner og kulturer viskes ut.

Her skal de som kommer på besøk kunne jobbe og studere, låne bøker eller delta i ulike aktiviteter og kulturarrangementer. Tanken er at om du skal ta en vaksine, hente søknadsskjemaer eller spille gitar, så skal du kunne gjøre det på samme sted. Et innbyggertorg skal også være det stedet i kommunen der alle som ønsker det kan engasjere seg i og påvirke nærmiljøet.

Møtested for alle

Det er foreslått syv lokalsentre i nye Asker hvor innbyggertorgene skal opprettes; Tofte – som i skrivende stund er foreslått først ut – Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal og Asker. Hver og én av dem med sine forskjellige behov, lokaler og særegenheter.
Lene Bergseth møter Asker2020 sammen med kollega Gyrid Mangersnes for å fortelle om hva et innbyggertorg er, hvordan de blir til og hvorfor det er så viktig. Men det er ikke bare Bergseth og Mangersnes alene som skal bestemme hvordan de nye innbyggertorgene kommer til å se ut. Møtestedene som utvikles for lokalbefolkningen skal også planlegges sammen med dem. Med andre ord; i fellesskap for fellesskapet.
Derfor har Bergseth og prosjektgruppen brukt mye tid på å være ute for å prate med folk, sammen med tjenestedesignere fra Livework Nordic.

- Vi har intervjuet lag, foreninger, næringsliv og vanlige innbyggere på de forskjellige tettstedene. Vi eier ikke løsningen her, for dette er noe som er relativt nytt. Derfor er vi så opptatt av å lytte til alle de gode idéene som kommer opp. Vi opplever masse engasjement, og det er mange ildsjeler der ute som har mye de ønsker å få til, forteller hun.

Særpreg og egenart

Hensikten med innbyggertorg er å skape en aktiv utvikling av tettstedene, hvor tjenestene skal leveres der man bor samtidig som særpreg og egenart ivaretas. Innbyggertorgene skal være med på å styrke kommunens satsning på medborgerskap og samskaping.

- Det er på mange måter tre dimensjoner ved dette. Vi ønsker å styrke og mobilisere lokalsamfunnene, levere gode tjenester i samarbeid med innbyggerne og skape en plattform som muliggjør at andre tar tak. Kommunen må ikke være involvert i alt, men vi må legge til rette for at innbyggerne kan involvere seg og skape aktivitet og fellesskap i sitt nærmiljø, sier Gyrid Mangersnes.

Innbyggertorg finnes i dag i mindre skala på Borgen og i Heggedal, men de nye som skal opprettes i 2020 skal både romme mer, driftes mer systematisk og få en høyst lokal profil.
- Vi skal ta med oss de gode erfaringene vi har gjort i Asker, og det vi har sett andre steder i Norge og Danmark. Men det viktigste er det vi kan få til sammen med innbyggerne på de enkelte stedene, ut i fra ønskene og behovene der, sier Bergseth.

Nærdemokrati

Foruten å være møteplasser for service og aktivitet, er målet også at innbyggertorgene blir steder hvor nærdemokratiet kan dyrkes og vokse, for eksempel gjennom bedre høringsprosesser. Her jobber egne politiske utvalg med å se på hvordan disse prosessene på best mulig måte kan ivaretas i den nye storkommunen.
– Mange er opptatt av lokale saker og nærhet til politiske beslutninger. Det er derfor viktig med nærdemokratiske ordninger, med stor grad av medvirkning fra innbyggerne. Her blir innbyggertorgene en viktig arena. Vi håper dette vil bidra til økt politisk engasjement, som igjen vil føre til at beslutningene får større forankring, sier Mangersnes.

Uansett hvor lokale konseptene vil være, så er det faktisk et innslag av globalt perspektiv over det hele. Nye Askers kommuneplan skal tuftes på FNs bærekraftmål.
– I mål nummer 17 står det blant annet at lokalt samarbeid er en forutsetning for å bidra til å nå de globale målene.

Ikke bare fysisk

Selv om tanken er at innbyggertorgene er arenaer der folk kan samles, skal de også tilby digitale tjenester. Det vil være en digital løsning der innbyggerne kan booke rom og utstyr, ta kontakt med kommunen, eller markedsføre og profilere arrangementer.

I utredningsrapportens konseptforslag fremheves blant annet viktigheten av at servicenivået opprettholdes, at digitale løsninger skal brukes aktivt og at innbyggerne skal kunne få veiledning i disse.

- Dette går hånd i hånd med satsningsområdene som er definert for nye Asker, der det bl.a. er stort fokus på gode digitale løsninger. Man skal få den hjelpen man trenger enten i de fysiske innbyggertorg-lokalene eller gjennom de digitale løsningene som skal tilbys. Vi håper dette vil gi mer dynamikk mellom de ulike tjenestene, sier Bergseth.

Stort potensiale

Med så mange gode intensjoner og innspill erkjenner både Bergseth og Mangersnes at det etter hvert også kan oppstå store forventninger.
- Det er nok ikke sånn at alle innbyggertorgene er oppe og går 1. januar 2020. Vi må begynne noen steder og være forberedt på at det vil ta tid å mobilisere alle innbyggerne, men med så mange positive tilbakemeldinger vi har fått fra frivilligheten og næringslivet til nå, er det grunn til optimisme. Det er masse potensiale, men det må forløses, mener Mangersnes før Bergseth legger til:

- Nå ser vi nærmere på selve lokaliseringen, og hva vi skal fylle de ulike husene med, før vi kommer til å foreslå konkrete alternativer. Kravet er at innbyggertorgene skal være sentrumsnære, godt synlige og lett tilgjengelige. Det må være lokaler som legger til rette for et bredt tilbud og flere formål, inne og ute. Kvaliteten og standarden skal være likt, men så vil det også være litt forskjellig profil fra sted til sted, ettersom hvilke eksisterende tjenester som er i nærheten. Er det for eksempel fine konsertlokaler like ved, så er kanskje ikke en scene det viktigste på innbyggertorget.

Alle de tre kommunene har i dag etablerte «servicetorg». Servicetorgene skal inngå som en del av tilbudet ved de nye innbyggertorgene. Bergseth, Mangersnes og resten av prosjektgruppen ser frem til å fortsette arbeidet med å gjøre den nye storkommunen mindre gjennom aktivt samarbeid med alle innbyggerne, for fellesskapets beste.

- Vi skal være en utadvendt kommune som møter folk der de er!

– Dette er en vinn-vinn for alle

Kristin Marie Felde er direktør for medborgerskap i nye Asker. Hun mener innbyggertorgene er et tilbud alle vil tjene på.

- Medborgerskap, involvering, samskaping og nærdemokratiske
ordninger blir sentralt for hele kommunen når den blir så stor som den
blir. Felde forteller at disse tankene var på plass lenge før hun begynte
i sin nye jobb 1. oktober, men som ansvarlig for de nye innbyggertorgene
vil hun naturligvis være svært involvert i arbeidet etter hvert som prosjektet iverksettes.

- Vi tar med oss innbyggerne på en ny måte å drive kommune på. Fra en tid hvor kommunen bestemte alt, til folk begynte å forlange og forvente av kommunen, og nå til et mer bærekraftig samfunn med langsiktig perspektiv hvor vi samarbeider og tar felles ansvar som medborgere og
innbyggere.

Sammen skal vi skape en møteplass hvor innbyggerne inviteres inn for å samarbeide og bidra til å bygge sitt lokalsamfunn. Tidligere har frivilligheten
vært en tradisjonell måte å samhandle på, og det vil den fremdeles være, men vi mener dette også vil gjøre det enklere for de som ikke er en del av organisasjonslivet å være med når de har tid og lyst.

Innbyggertorgene som arena for nærdemokratiske ordninger

Et av målene med kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet i kommunene.

- Asker blir større i både omfang og befolkning når Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen. Da vil et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger bli svært viktig, sier fellesnemndas leder Lene Conradi.

Nærdemokrati

Det er her innbyggertorgene kommer inn:

- Nye Asker ønsker å etablere nærdemokratiske ordninger for å bygge bro mellom innbyggere og lokalpolitikere, ivareta lokale interesser, utvikle stedsidentitet, bidra til politikkutforming og bryte opp gamle geografiske inndelinger.

- De nærdemokratiske ordningene skal ikke erstatte de ordinære demokratiske prosessene, men utfylle dem og spille på lag for et inkluderende lokaldemokrati. Det representative demokratiet kan også styrkes gjennom god samhandling om det som blir behandlet og besluttet i kommunens politiske struktur, sier fellesnemndas leder.

To modeller

Nærdemokratiske ordninger kan, innenfor rammen av det representative demokratiet, få initiativ- og uttalerett og/ eller myndighet i saker og spørsmål som angår lokalsamfunnene.

Fellesnemnda ønsker å prøve ut to mulige modeller i nye Asker:

  • Lokalsamfunnsutvalg – lokale, geografisk avgrensede strukturer for samhandling og utvikling av stedsidentitet. Medlemmene er indirekte folkevalgte gjennom oppnevning i kommunestyret.
  • Oppgaveutvalg – en ordning for å samskape politikkutforming på nye måter. Et utviklingsoppdrag kan gis fra det representative demokratiet til et utvalg, men beslutningsmyndigheten ligger fortsatt i det representative demokratiet.

- Innbyggertorgene gir oss en arena for dette arbeidet, og vi legger opp til en prosess hvor vi skal prøve ut de ulike modellene, innhente erfaring, evaluere og lære av det. Dette viktige nybrottsarbeidet ser jeg frem til, sier Conradi.