Valg


Et eget valgmagasin blir 7. august sendt til alle som bor i nye Asker, med utfyllende informasjon om valget.

På våre nettsider om Valg 2019, ligger det kunngjøringer og informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. 

Hva er politikernes visjon for den nye kommunen?

Vi har bedt alle de 11 lokale toppkandidatene ved høstens valg om å si noe om sitt eget parti. Ikke alle kandidatene har hatt anledning til å svare - i de tilfellene der har vi gjengitt informasjon hentet på partienes nettsider.

Arbeiderpartiet - Ivar Granum

32-B 1 Ivar Granum.jpg

Alle innbyggere i Asker skal oppleve at vi i fellesskap gjør Asker til landets beste kommune å bo, leve og arbeide i - for alle.

Et godt og trygt arbeidsliv er viktigst, med mer heltid, mindre innleie, kamp mot sosial dumping og ikke minst tiltak for å skape arbeidsplasser lokalt.

Fremskrittspartiet - Ole Jacob Johansen

Ole Jacob Johansen

Nye Asker skal være et forbilde for lokaldemokrati og demokratiutvikling, der innbyggerne blir tatt på alvor og der enkeltmennesket skal ha makt og innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø. Alle skal kunne leve et godt liv i et miljømessig og sosialt bærekraftig Asker. Minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og ja-holdning.

Viktigste sak er eldreomsorg og særlig kjøkken tilbake på sykehjemmet. God mat er god eldreomsorg.

Høyre - Lene Conradi

32-B 3 Lene Conradi2 _DSC0372-Edit.jpg

Asker skal være et godt sted for alle – hele livet! Vi som bor og jobber i Asker opplever en enkel og trygg hverdag med gode tjenester og samferdselsløsninger.

Vi er kjent for våre særpregede tettsteder – og vi har et samfunn basert på tillit til hverandre, mangfold og respekt for naturen.

Kristelig folkeparti - Thorleif Rognum

32-B 4 Torleif Rognum2.jpg

Nye Asker betyr nye muligheter og nye utfordringer. Antall eldre øker, og KrF vil prioritere bygging av sentrale leiligheter nær møteplasser, butikker og kommunale tjenester.

KrF vil at neste generasjons omsorgsboliger bygges slik at flytting kan unngås når omsorgsbehovene øker. Gjennom sosial boligbygging ønsker KrF å legge til rette for unge familier.

Liberalistene - Cecilie Oma Lier

32-B 5 Cecilie Oma Lier.jpg

Innbyggerne skal bestemme mer over egne liv, og politikerne og byråkratene skal bestemme mindre. Kommunen bør holde seg til lovpålagte oppgaver som utdanning, helse og omsorgsoppgaver, og ha høy kvalitet på dette. 

Jeg vil være kommunestyrets vaktbikkje og få frem hvor mye penger som går til prestisjeprosjekter og unødvendig byråkrati. Skattefinansiert er ikke gratis.

Miljøpartiet De Grønne

32-B 6 Hanne Lisa Matt.jpg

I dag ødelegger vi for mye av naturen og vi forurenser luft og hav. Når vi ødelegger miljøet, ødelegger vi for oss selv. Min visjon for nye Asker er at vi stanser tap av natur og at vi gjør luften og fjorden ren. 

Fremtidens transportløsninger og å gjøre tettstedene barnevennlig, slik at vi og våre barn kan ha gode liv er mine hjertesaker. 

Pensjonistpartiet - Per Sletaune

Per Sletaune

Samarbeid – administrasjon, politikere og innbyggere har løpende dialog om saker som er viktige. Samhandling eller nærdemokrati – la oss snakkes mye oftere enn bare ved valget.

Nei til ny Røykenvei om 25 år, ja til strakstiltak nå. Litt bedre Asker for alle pensjonister.

Rødt - Bård Kjetil Dahl

32-B 8 Bård Kjetil Dahl.jpg

Rødts visjon er en miljøvennlig kommune med mindre økonomiske forskjeller.

Vi må slutte å frata de fattigste familiene barnetrygda. Reduser egenbetalingen for barnehage og SFO. Styrk kollektivtrafikk framfor privatbilisme, og bidra til gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Sosialistisk Venstreparti - Martin Berthelsen

Martin Berthelsen

Asker kommune skal være en kommune selvforsynt med velferdstjenester av høy kvalitet levert av kommunens egne ansatte.  

Kommunen skal bidra til klimatiltak og vern av naturmangfoldet, og hindre utbygging til glede for noen få på bekostning av de mange. Innbyggerne må få oppleve tilhørighet, medvirkning og gode tjenester fra Tofte til Billingstad.

Senterpartiet - Oddvar Igland

Oddvar Igland

Min visjon er et nært, grønt og inkluderende lokalsamfunn med kort avstand mellom folk og folkevalgte, tjenester nært folk i alle deler av kommunen, et godt nærdemokrati, og et blomstrende næringsliv.

I Asker må vi både ha kortreiste arbeidsplasser og gode pendlermuligheter, og velge løsninger tuftet på klimahensyn og bærekraft for framtida.

Venstre - Elisabeth Holther-Schøyen

Elisabeth Holter Schøyen

Asker skal være en kommune det er godt å vokse opp i, godt å jobbe og bo i, og ikke minst å bli gammel i. Den viktigste saken er at klima og miljø alltid kommer først. Vi må skape sunn vekst samtidig som vi tar vare på det viktigste vi har; vårt rike naturmangfold. For kloden og våre etterkommere.