Mål 3 God helse

Svømmehaller som fremmer folkehelsen

Svømming er mye mer enn fysisk aktivitet. Holmen svømmehall, Røykenbadet og Risenga svømmehall har blitt sentrale møteplasser og folkehelseanlegg i våre lokalmiljøer. Her kan folk trene, mosjonere, leke og være sosiale, uten krav til prestasjoner.

Mål 3 God helse og mål 17 samarbeid for å nå målene

Asker velferdslab

En viktig oppgave for det offentlige er å sikre at levekårsutsatte innbyggere får en bedre livssituasjon. I Asker velferdslab  tenker kommunen som en investor. Når vi investerer i mennesker, viser vi at vi tror på dem og ser deres muligheter og ressurser. Asker velferdslab er en arbeidsmetode og en fremgangsmåte for samhandling og innbyggerinvolvering, ikke en ny tjeneste. I Asker velferdslab samarbeider kommunen på nye måter, både internt og med andre offentlige etater, næringsliv og frivillige aktører.

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Hurum helsehus

Den nye kommunen skal tenke energieffektivt og gjøre sitt for å redusere klimagassutslippene. Hurum helsehus skal bygges på Filtvet og er et prosjekt i tråd med "Smart Hurum"-programmet. Dette innebærer blant annet at bygget skal ha høy miljøstandard og oppføres som plusshus. Det er et ambisiøst prosjekt, der også FNs bærekraftsmål er lagt til grunn.

Mål 4 God utdanning

Digital læring i skolen

Digital kompetanse er avgjørende for fremtidens innbyggere og arbeidstakere. Den digitale utviklingen påvirker for eksempel hvordan vi er i stand til å løse klimautfordringer, hvordan kunstig intelligens og robotisering kan sikre et effektivt samfunn eller hvordan en aldrende befolkning kan klare seg selv lenger ved hjelp av teknologi. Prosjektet digital læring skal bidra til at barna våre er rustet for fremtidens samfunn. Prosjektet er i gang i Asker og Hurum, og i nye Asker skal alle skolene og barnehagene med.

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Vestre Billingstad

Vestre Billingstad blir et helt nytt boligområde med omlag 1650 nye boenheter, barnehage og et nærsenter. Området vil kombinere urban boform med grønne kvaliteter. Her blir det lettstelte boliger, grønne utearealer med møteplasser, nærhet til buss og tog, barnehage og nærsenter, samt god tilgjengelighet til sjøen og marka.

Tilretteleggingen for bærekraftig mobilitet innebærer blant annet å redusere beboernes behov for transport, ved å etablere funksjoner og tilbud i gang- og sykkelavstand, direkte gang- og sykkeltraseer, effektive traseer til kollektivtilbud, høy kvalitet på gang- og sykkelanlegg og ordninger for bildeling. Alt dette skal bidra til lite intern biltrafikk.

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Fossilfri ferge Slemmestad-Vollen-Aker brygge

Buskerud, Akershus og Oslo fylkeskommuner fikk i 2017 utarbeidet en rapport for en utslippsfri båtrute i Oslofjorden, som erstatning for dagens dieseldrevne ferger. Nye Asker kommune ønsker å være en pådriver for å få på plass et fossilfritt båttilbud mellom Sætre og Oslo  så raskt som mulig, og vurderer å etablere et fond. Fondet skal benyttes til ny infrastruktur på de ulike anløpsstedene.

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Innbyggertorg som arena for å jobbe sammen

Kommunen ønsker å skape engasjement og deltagelse gjennom frivillighet, partnerskap og medborgerskap. For å legge til rette for at vi kan jobbe sammen om å nå målene, trenger vi gode og tilgjengelige møteplasser og arenaer. Et innbyggertorg er nettopp en slik arena, der ulike aktører kan møtes og jobbe sammen om å skape verdi og nye løsninger i lokalsamfunnet. I Heggedal er innbyggertorget allerede godt i gang, og frem mot 2020 skal vi etablere innbyggertorg i alle tettstedene i nye Asker.