Handlingsprogrammet 2020-2023 inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 er historisk. Det er det første budsjettet og handlingsprogrammet for den nye storkommunen Asker.

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 27. september å legge rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 på høring fram til 11. oktober 2019. 

Send dine høringsutalelser via vårt elektroniske skjema