Kapittel 5 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

a) Den nye kommunen skal ha stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger. (Tabell 1 «Ulike modeller for nærdemokrati» vedlegg A gir en oversikt over ulike modeller for nærdemokratiske ordninger. Forhandlingsutvalget anbefaler en modell basert på 1 og/eller 2 i tabellen.)

b) Kommunens kommunikasjon med innbyggerne og øvrige samarbeidspartnere skal være preget av åpenhet, respekt, troverdighet og gi rom for medvirkning og involvering.

c) Kommunen utarbeider en aktiv og helhetlig kommunikasjonspolitikk.