En rekke nye fagsystemer skal tas i bruk som følge av at vi blir ny kommune. Noen kommer på plass i løpet av høsten, mens andre vil drøye til ut i 2020 før de er på plass. Her kan du finne fremdrift og opplæringsplaner for de ulike systemene.

Generelt om opplæring

Det er ikke planlagt opplæring for ansatte som kjenner systemer fra "gammel" kommune (gjelder innenfor medborgerskap, bibliotek, kulturskole, samfunnstjenester).

Der det har vært tidlig start av enkelte systemer - noe som har gitt tidlige kurs og mange er derfor ferdig.

Det legges ekstra vekt på nye, store og omfattende systemer – Public 360 (nytt saksbehandlingssysten), Vigilo oppvekstsystem, Lydia for eiendomsforvaltning og ulike politikerløsninger. 

Status og opplæringsplaner


Klikk i bildet for å få en større versjon.

E-læringsguider

Her finner du alle e-læringsguider som er opprettet for ulike kurs og funksjoner.

Opplæringsplan for Public 360

 • Klasseromskurs for ULIKE roller i uke 46, 47, 49 og 50. Kursene holdes av leverandør.
  Påmelding i Obisoft.
 • Politisk sekretariat har startet produksjon i Public 360. To workshop'er ble gjennomført i september.
 • Det er gjennomført eget opplegg for saksbehandlere som skal skrive saksframlegg til første politiske møter.
 • Etter 1.januar 2020: Superbrukere og Dokumentsenteret holder kurs.
 • E-læring tilbys som supplement til klasseromskurs.
 • Ingen får tilgang til Public 360 uten å ha gjennomført kurs!

Opplæringsplan Documaster (Arkiv)

 • Kun noen få arkivarer på Dokumentsenter og noen få på IKT som skal bruke løsningen. Opplæring av disse vil bli gitt løpende/ved behov av leverandør/systemansvarlig.

Regnskapssystem - UBW/Agresso 

Kursplan eies av Økonomi og regnskap etter avtale med prosjektets eiere

 • E-handel
  • Kurs for innkjøpere fra Røyken og Hurum avholdes i september og november på Kunnskapssenteret
  • Kurs for anvisere fra Røyken og Hurum avholdes i desember på Kunnskapssenteret
  • E-læringsguider ligger i Obisoft
 • Nye brukere i UBW/Agresso
 • Regnskapsmedarbeidere med behov for opplæring
  • Hovedsakelig ansatte fra Hurum som trenger ekstra opplæring. De vil fra høsten 2019 jobbe ukentlig med regnskapsoppgaver i Agresso

Opplæring i personalsystem - HRM

 • Lønnsmedarbeidere - Visma kurs og sidemannsopplæring (september - november). Samlokalisert i Hurum fra september
 • Nye brukere - ledere med personalansvar
  • Innkalles til obligatorisk kurs 19., 20. og 21 november på Kunnskapssenteret i Asker
 • Eksisterende brukere - ledere
  • Tilbys kursing etter kritisk periode av sammenslåing (fra 1.kvartal 2020)
 • E-læringsguider
  • Alle skal over på web-løsning, slik at også eksisterende brukere må forventes å ha behov for noe støtte. Vismas egne e-læringsguider er anskaffet og vil bli tilgjengeliggjort i HRM-løsningen.

Opplæringsplan i turnussystem (Gat)

 • Informasjonspakke for kursing og oppgaveliste i forbindelse med overgang ble sendt til virksomhetsledere og avdelingsleder i august
 • Aktuelle virksomhetsledere og avdelingsledere får opplæring / deltar i workshop i uke 48 (25. - 29. november) på Kunnskapssenteret i Asker. Alle skal lage vaktkoder og legge inn arbeidsplaner
 • Produksjonsettes (delvis) etter uke 48 - ekstra vedlikehold for avdelingene frem til 01.01.2020

Klikk her for å melde deg på til kurs i Gat.

Opplæring i Tidregistrering - TidBank

 • For ansatte med fleksibel arbeidstid - kursbehovet er vurdert som begrenset
  • Enkel og intuitiv løsning for brukere, videreføres som den er. Integrasjoner planlagt til 2020
  • Superbrukere bistår sin avdeling ved oppstart
 • Kurs superbrukere
  • Systemansvarlig gir opplæring/oppdatering når superbrukere er identifisert (oktober/november)
 • Nye ledere
  • Superbruker bistår ved behov
  • Systemansvarlig bistår ved behov

Her finner du e-læringsguide.

Opplæring i rekrutteringsløsning (Webcruiter)

I forbindelse med kommunesammenslåingen innføres Webcruiter som nytt rekrutteringssystem for ansettelser til nye Asker kommune. Webcruiter planlegges implementert i november 2019.

 • Ved alle ansettelser med oppstartdato f.o.m. 01.01.20 skal det nye rekrutteringssystemet benyttes.
 • Ansettelser med oppstartdato i 2019 skal gjennomføres i eksisterende rekrutteringssystemer i de tre kommunene.

Opplæringen er planlagt gjennomført i to deler:

 • Del 1: Visning og gjennomgang av systemet.
 • Del 2: Workshop hvor den enkelte leder kan få bistand i bruken av verktøyet ut i fra individuelt behov.

For ledere med ansettelsesmyndighet som forventer å rekruttere til stillinger med oppstart i løpet av 1. kvartal 2020, settes det opp opplæring i nye Webcruiter på følgende datoer (del1):

 • 7. oktober kl. 08.30 – 11.30 - Kunnskapssenteret
 • 14. oktober kl. 08.30 - 11.30 – Røyken Rådhus
 • 17. oktober 08.30 – 11.30 – Kunnskapssenteret
 • 25. oktober kl. 08.30 – 11.30 - Kunnskapssenteret
 • 30. oktober kl. 12.00 – 15.00 - Kunnskapssenteret
 • 4. november kl. 12.00 – 15.00 – Hurum Rådhus
 • 8. november 08.30 – 11.30 – Kunnskapssenteret
 • 12. november kl. 08.30 – 11.30 - Kunnskapssenteret
 • 18. november kl. 12.00 – 15.00 – Hurum Rådhus
 • 25. november kl 12.00 – 15.00 - Kunnskapssenteret
 • 29. november kl. 08.30 – 11.30 – Røyken Rådhus
 • 10. desember kl. 08.30 – 11.30 - Kunnskapssenteret

Påmelding via Obisoft

Ledere i Røyken og Hurum må benytte følgende lenker for påmelding i Obisoft:

Deretter vil det jevnlig bli satt opp flere opplæringer utover våren 2020.

Opplæringsplan for kompetansesystemet (Obisoft)

 • Integrasjon mot HRM - overføring av ansatte inn i Obisoft i november / desember
 • Nye ledere/ledere fra Røyken og Hurum - fleksibelt kursopplegg - klasseromskurs med workshop (Asker, Hurum og Røyken)
 • Kursing starter hovedsakelig i februar 2020, men systemansvarlig tilrettelegger hvis det er behov tidligere
 • E-læring for ansatte, ledere og kursholdere

Klikk her for å melde deg på til kurs i Obisoft.

Opplæringsplan for kontraktssystem / anskaffelser (Contiki)

 • Målrettet kommunikasjon mot aktuelle brukere
 • Proffbrukere og ledere kurses i februar 2020 (påmelding i Obisoft)
 • Kursing av øvrige brukere (faggruppemedlemmer, kontraktsoppfølgere, med flere) kurses i mars / juni 2020
 • E-læringsguider vurderes


Klikk i bildet for å få en større versjon.

Opplæringsplan Vigilo

 • Mesteparten og kurs og workshops er gjennomført på våren
 • Kurs for SFO, samt noen funksjonskurs på barnehage og skole i høst
 • Kursene er holdt som klasseromskurs av leverandør.
 • Workshopene er holdt på datarom/klasserom av systemansvarlige og superbrukere.
 • Nye workshop ved behov – mer aktuelt etter utsatt start
 • Train the trainer prinsipp: Alle enheter sender ressurspersoner på kurs - som kurser videre på sin enhet
 • Opplæring må være gitt før ansatt skal bruke systemet.
 • Det er laget opplæringsfilmer og kursmateriell som barnehagene og skolene har tilgang til
 • Påmelding til kurs via Google skjema
 • Kommunikasjon og support: Workplace barnehage, workplace skole, egen nettside, kundesupport hos Vigilo


Klikk i bildet for å få en større versjon.

Opplæringsplaner innen Velferd

 • HsPro helsestasjonFor det meste ferdig. 
 • HsPro Familie, miljø og nettverkstjenester Ikke avklart hvilke datoer, men det blir i forbindelse med oppstart i februar 2020 
 • SocioOpplæring ferdig
 • Gerica: Seks opplæringsdager for Hurum i sept – kunnskapssenter
 • Visma Fly/Vo (kjent i Hurum og Røyken, nytt i Asker): Ikke avklart, men ønsker å være i gang fra nyttår, så man må regne med å få opplæring for Asker i løpet av høsten 2019.
 • Visma Familia - kjent i alle kommuner
 • Visma SamPro - kjent i alle kommuner

 


Klikk i bildet for å få en større versjon.

Opplæringsplan LYDIA

 • Grunnopplæring: september til oktober
 • Opplæring i spesialfunksjoner: oktober – januar
 • Opplæring tilpasses til OU-prosess og avklaring av nye arbeidsprosesser
 • Til sammen 13 kurs og 2 workshops i tidsrommet 24. sept. – 15. jan.