Nyhetsbrev til alle ansatte i Hurum, Røyken og Asker kommuner med informasjon om kommunesammenslåingsprosessen.

Til deg som er ansatt i Hurum, Røyken eller Asker kommune!

Vi er i gang med et gedigent byggeprosjekt! Det er viktig for meg som prosjektrådmann at alle ansatte i Hurum, Røyken og Asker kommuner er godt informert om sammenslåingsprosessen, og har muligheten til å delta i utformingen av den nye kommunen. Det er vi som skal skape den – sammen!

Hver måned, eller oftere ved behov, vil du derfor motta dette nyhetsbrevet med informasjon om hva som skjer i prosessen. I tiden fremover vil jeg også bruke mye tid på å reise rundt i våre tre kommuner, bli kjent med de ulike virksomhetene og dere som jobber der. Da håper jeg du vil gi meg innspill på hvordan vi kan levere best mulige tjenester til innbyggerne våre, og hvordan vi sammen kan få til en god prosess på veien mot en ny kommune. Jeg gleder meg!

Vennlig hilsen prosjektrådmann Lars Bjerke

Prosjektene er allerede godt i gang

De administrative prosjektene er nå godt i gang, og mange ansatte er involvert i prosjektgrupper og arbeidsgrupper. Alle de administrative prosjektene skal levere kunnskapsgrunnlag og grunnlagsdokument for sine områder til fellesnemnda innen 1. september 2017.

Les mer om de enkelte prosjektene og se prosjektlederne fortelle om arbeidet med sitt prosjekt

Prosjektkontor i Asker sentrum

Prosjektrådmann Lars Bjerke, prosjektlederne for de administrative prosjektene og prosjektsekretariatet sitter på et eget prosjektkontor i Asker sentrum. Rådmennene i Røyken og Hurum har kontorplass der én dag i uken.

Vi ønsker at prosjektkontoret skal bli en møteplass for alle som er involvert i ulike prosjekter, og for alle ansatte som ønsker å stikke innom for å høre mer om hva som skjer. Prosjektkontoret finner du i Strøket 9 i Asker sentrum. Velkommen!

80 folkevalgte er involvert i arbeidet med ny kommune

Rundt 80 folkevalgte er valgt av fellesnemnda til å delta i arbeidsutvalg og arbeidsgrupper i de politiske prosjektene. En så bred politisk deltakelse er unikt i arbeidet med å slå sammen kommuner. Dette er noe fellesnemnda har ønsket og jobbet hardt for å få til. Arbeidet i de politiske prosjektene starter opp i juni-august.

Her kan du lese mer om de politiske prosjektene og se hvilke folkevalgte som er valgt inn i de ulike utvalgene

Fellesnemndas møte 12. mai

På fellesnemndas møte 12. mai på Tofte i Hurum ble det vedtatt:

  • Felles økonomiske handlingsregler for de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker frem til 2020.
  • Å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilskudd til gang- og sykkelveier og digitaliseringstiltak.
  • Å søke om fritak fra å holde felles kommunestyremøte for godkjennelse av kommunesammenslåing.

Se fellesnemndas vedtak her og hør leder for fellesnemnda Lene Conradi og nestleder Ivar Granum oppsummere møtet

12. mai var det også gruppelederforum (fellesnemnda + alle gruppelederne i Hurum, Røyken og Asker) her ble det orientert om status for arbeidet med å bygge ny kommune, kommuneplanprosessen, kommunikasjonstiltak og økonomi.

Se alle presentasjonene fra gruppelederforum.

Omstillingsavtale

Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker kommune er enige om en omstillingsavtale for ansatte i de tre kommunene. Her finner du avtalen.

Kontakt en tillitsvalgt

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt? Her finner du kontaktinformasjon til de tillitsvalgte, representert ved medlemmene av felles partssammensattutvalg (PSU) for nye Asker.

Viktige datoer fremover

  • 8. juni – Stortinget behandler kommunereformen
  • 21. juni – Møte i fellesnemnda for nye Asker kommune
  • 1. september – Prosjektene leverer kunnskapsgrunnlag og grunnlagsdokument til fellesnemnda
  • September 2017 – Kongelig resolusjon (Kongen i statsråd godkjenner formelt at Hurum, Røyken og Asker kommuner får slår seg sammen til en kommune).

For oppdatert informasjon om prosessen, følg med på nettsiden www.nyeasker.no.

Du kan også kontakte prosjektet på e-post: post.nyeasker@asker.kommune.no