Lokalisering: Mulighetsstudie og innspillsrunder.

Vedlagt finner dere rapporten «Mulighetsstudie lokalisering».

Mulighetsstudiet er et diskusjonsgrunnlag med anbefalinger, og er et utkast for å åpne for dialog. Som det fremgår av dokumentet er det tilrettelagt for innspill og medvirkningsmuligheter. Fremdriftsplan fram mot endelig beslutning i desember er beskrevet i dokumentet.

De aller fleste tjenestene/funksjonene vil forbli lokalisert der de er i dag.  Omkring 10-15 prosent av arbeidsplassene inngår i de prioriterte områdene for flytting i denne fasen. De prioriterte områdene er:

  • Administrasjon og ledelse
  • Innbyggertorg
  • Samfunnsutvikling
  • NAV
  • Tjenestetildeling
  • Tjenester i det nye direktørområdet samfunnstjenester (lokale baser/driftsstasjoner).

I tillegg vil noen avdelinger og virksomheter bli berørt som en konsekvens av andre flyttinger. Slike konsekvenser er så langt som mulig identifisert i rapporten og alternative løsninger foreslått.

Merk at

  • Anbefalingene har søkt å imøtekomme fagområdenes ønsker om samlokalisering.
  • Forslagene i rapporten er overordnet og angir ikke alle detaljer for lokaliseringen eller lokalene. Oppgradering av kontorlokaler og utforming av nye arealer vil foregå i samråd med aktuelle ledere og medarbeidere.

Medvirkning og innspill:

Ansatte i de prioriterte områdene for lokalisering får nærmere informasjon om mulighetsstudiet fra sin leder, og har muligheter til å gi innspill.

De ansatte har følgende muligheter til å gi innspill til mulighetsstudiet:

  • Via nærmeste leder, gjennom lederlinja til rådmann
  • Via Tillitsvalgte og vernetjenesten

Frist for å gi innspill er 19. oktober (utvidet fra opprinnelige 10.10.2018)

Ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte har fått egen informasjon om hvordan innspillene skal videreformidles til prosjektet.

Last ned: «Mulighetsstudie lokalisering» (PDF)