Vi har nå fullført innbemanningen av avdelingsledere i nye Asker. Først og fremst: Gratulerer til våre nye avdelingsledere, det er en glede å ha dere om bord!

De nye avdelingslederne skal nå delta i den videre byggingen av nye Asker.

De som ikke har fått tilbud om stilling som avdelingsleder vil få individuell oppfølging for å finne andre stillinger. Jeg forutsetter en god prosess med både ansatte, direktører, virksomhetsledere og avdelingsledere, slik at man sammen finner annet arbeid i nye Asker.

Prosessen med innplassering av avdelingsledere er gjennomført i tråd med den vedtatte omstillingsveilederen, arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen KS og Hovedavtalen KS, for å sikre likebehandling og de ansattes rettigheter. Både selve prosessen og forslagene til innbemanning har vært drøftet med de hovedtillitsvalgte. Innplasseringen har skjedd i tråd med stillingsprofil for avdelingsledere og utvelgelseskriteriene som følger av omstillingsavtalen: kompetanse, egnethet og ansiennitet.

Flere stillinger lyses ut
I tillegg til de 132 avdelingslederne som nå er på plass, er det besluttet å utlyse 34 stillinger. De enkelte stillingene vil vurderes individuelt for intern eller ekstern utlysning.

Undervisningsinspektører og avdelingsledere i skolene
Det er besluttet at de som er fast ansatte undervisningsinspektører og avdelingsledere i grunnskolen videreføres som i dag.

Veien videre
Organisasjonsplanen for nye Asker medfører en del endringer for flere ansatte som følge av at organisasjonsstrukturen endres. Ansatte som vil få organisasjonsmessige endringer som følge av sammenslåingen, vil bli invitert til samtaler om dette, og vil motta nærmere informasjon i løpet av mars/begynnelsen av april. Dette vil typisk gjelde innenfor virksomheter som går fra tre til én, eller der oppgavene flyttes fra én del av organisasjonen til en annen. Ansatte dette gjelder vil motta individuell informasjon, og det vil bli gjennomført samtaler med den enkelte før innplassering besluttes. En veileder for dette arbeidet er under utarbeidelse og vil bli drøftet med de tillitsvalgte før prosessen starter. Stedbundne tjenester vil i hovedsak ikke være omfattet, slik som barnehagene og pleie- og omsorgstjenestene.

Vennlig hilsen
Lars Bjerke