Arbeidet med organisasjonsplan og innplasseringen av alle ansatte

Nå er den nye kommunens virksomhetsledere og avdelingsledere i all hovedsak innplassert eller under ansettelse gjennom pågående utlysninger.

Etter påske starter innplassering av ansatte i de 16 avdelingene som er definert som «gjenstand for en større omorganisering og ny sammensetning av oppgaveportefølje». Mer om dette nedenfor.

For alle andre, det vil si virksomheter og avdelinger som ikke er blant de 16, vil de nye direktørene og virksomhetslederne forberede innplasseringen av de ansatte parallelt. Dette er nærmere beskrevet under.

Det er et mål at alle ansatte før sommerferien skal vite hvilken virksomhet/avdeling de tilhører i nye Asker.

Drøftingsmøte

Fredag 12. april var det drøftingsmøte med følgende saker:

  1. Utfyllende beskrivelse av utvalgte avdelinger
  2. Prosessveileder for innplassering av ansatte i virksomheter/seksjoner hvor det skjer større organisasjonsmessige endringer som følge av kommunesammenslåingen
  3. Funksjonsbeskrivelse teamkoordinator

Onsdag 24. april, etter at innspillene fra drøftingsmøtet er behandlet, vil følgende oppdaterte og endelige dokumenter legges ut:

*Oppdatert 25.02 med dokumenter

Merk at "Funksjonsbeskrivelse for koordinator" ikke er endelig, men et forslag som skal behandles i rådmannens ledergruppe neste uke.

Bemanning

Bemanningsplanene vil beskrive antall årsverk i grunnoppsettet i de enkelte avdelingene. I en overgangsfase vil det kunne være flere medarbeidere i noen av avdelingene enn det som er beskrevet. Antall medarbeidere i hver avdeling er tenkt tilpasset bemanningsplanen gjennom naturlig avgang over tid.

16 prioriterte avdelinger til innplassering

Etter påske starter arbeidet med å innplassere ansatte i de 16 avdelingene som er definert som gjenstand for en større omorganisering. Ansatte som kan tilhøre disse vil få individuelle innkallinger til samtaler for å kartlegge hvilke ønsker den enkelte ansatte har for egen innplassering. De 16 avdelingene er:

16avdelinger.JPG
*Innbyggertorg utgjør tre avdelinger

Hvilke ansatte gjelder dette?

Rådmannen vil i samarbeid med HR-avdelingene og lederne gjennomgå ansattlistene for å definere hvilke ansatte som inngår i gruppen som skal innkalles til kartlegging. Dette gjelder både ansatte i de tre kommunene og ansatte i de berørte selskapene.

I løpet av uke 18 vil listen over ansatte i denne gruppen være foreløpig besluttet, og gi grunnlag for innkalling til kartleggingssamtaler. Det er leder i nye Asker som vil gjennomføre kartleggingssamtalene, mens nåværende leder vil bistå med informasjon.

Forslag til prinsipper for innplassering

Prinsipper for innplassering følger av Prosessveileder for innplassering, som kommer i endelig versjon etter påske. For avdelingene som er definert som gjenstand for større omorganiseringer, vil følgende prosess bli fulgt:

  1. Kartleggingssamtale
  2. Arbeidsgivers foreløpige vurdering, med forslag til innplassering.
  3. Informasjon/ Drøftingsmøte om arbeidsgivers forslag til innplassering

Øvrige ansatte

For virksomheter og avdelinger som ikke er blant de 16, vil de nye direktørene og virksomhetslederne forberede innplassering av øvrige ansatte.

Innplasseringsprosessen vil tilpasses den enkelte virksomhets/avdelings behov. Dette medfører at det for noen ansatte vil være aktuelt med kartleggingssamtaler, mens for andre ikke. I løpet av mai skal alle ha fått informasjon om dette.

Ansatte vil i all hovedsak innplasseres tilsvarende stillinger som de har i dag.

Det er et mål at alle ansatte før sommerferien skal vite hvilken virksomhet/ avdeling de tilhører i nye Asker.

Skoler og barnehager

Ansatte på skoler og barnehager vil i all hovedsak innplasseres i de samme stillingene de har i dag.

Til slutt

Jeg ønsker til slutt å minne om at alle ansatte vil bli overført til en stilling i den nye kommunen. Som følge av de organisatoriske endringene, er det noen som vil få endringer i arbeidsforholdet (ansvar, oppgaver, leder, arbeidssted mm). Jeg er sikker på at vi sammen kommer til å bygge en organisasjon som er nyskapende og rigget for å oppå målene vi har satt oss for kommunen.

Så får jeg håpe dere bruker påsken til velfortjent avkobling!

Jeg setter stor pris på den innsatsen hver og en av dere legger ned i arbeidet for de eksisterende kommunene, for selskapene og for den nye kommunen vår. Jeg håper dere alle får en fin høytid.

Ønsker alle en riktig god påske!

Mvh Lars Bjerke
Rådmann