Her kommer det informasjon om ferdigstillelsen av innplasseringen av alle ansatte i nye Asker kommune. Alle ansatte med et fast arbeidsforhold skal før sommerferien ha fått vite hvilken virksomhet/avdeling de skal tilhøre fra 1.1.2020 i den nye kommunen.

Takk for innsatsen!

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for en flott innsats de siste månedene! Det er mye aktivitet knyttet til byggingen av den nye kommunen, samtidig som det er full drift i de eksisterende organisasjonene, og vi klarer fortsatt å opprettholde de gode tjenestene våre. Det er bra! Jeg håper hver og en av dere får en fin sommerferie, det er dere vel fortjent.

Arbeidet med innplasseringen

Vi har siden påske arbeidet med innplassering av alle ansatte med et fast arbeidsforhold i tråd med organisasjonsplanen i den nye kommunen. Dette innebærer en omfattende jobb med kvalitetssikring av ansattlister, og innplassering inn i de nye avdelingene. Ansatte vil i all hovedsak innplasseres tilsvarende stillinger som de har i dag, men plassering og fordeling i det nye organisasjonskartet har krevd mye koordinering avdelingene imellom.
Innplasseringen har fulgt "Prosessbeskrivelse og veileder til innplassering", som har vært gjenstand for drøfting med de tillitsvalgte. (Se nyhetsbrev 19: Innplassering av alle ansatte.)

Utgangspunktet har vært at alle ansatte skal følge de arbeidsoppgavene de har i dag. Det er likevel noen ansatte som får endringer, og de av dere dette gjelder skal være ivaretatt underveis i prosessen med individuell oppfølging, i tråd med prosessveilederen.

Alle ansatte skal senest fredag 21. juni ha fått vite hvilken avdeling dere skal tilhøre fra 1.1.2020. Ansvaret for at dette gjennomføres ligger i linja i den nye organisasjonen, fra direktør til virksomhetsleder til avdelingsledere. Dersom du ikke har fått beskjed i løpet av fredag 21. juni, ta kontakt med din nærmeste leder.

Det gjøres forbehold om at det kan forekomme endringer og justeringer fram til sammenslåingstidspunktet, fordi kommunesammenslåingen er en omfattende og kompleks fusjon med avhengigheter gjennom hele organisasjonen både hva angår bemanning og lokalisering.

For deg som har midlertidig arbeidskontrakt og som har avtalt sluttdato etter 1.1.2020, vil den midlertidige kontrakten bli videreført i den nye kommunen.

Når det gjelder personer med ringevakt-/ekstravaktavtaler, vil vi komme nærmere tilbake til dette utover høsten 2019. Oppdragsavtaler vil bli videreført som de er.

Nytt felles lønns- og stillingsregulativ

Nye Asker vil avsette budsjettmidler slik at den nye kommunen vil ha et felles lønns- og stillingsregulativ fra 1. januar 2020. Det nye lønns- og stillingsregulativet vil drøftes med de tillitsvalgte, og omfatter alle normerte stillinger i Hovedtariffavtalen kapittel 4. Lokale forhandlinger for alle øvrige stillinger (Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5) høsten 2019 er i prosess.

Alle ansatte vil ta med seg den grunnlønn de har per 31.12.2019 over til nye Asker som en følge av virksomhetsoverdragelsen.

Informasjonsbrev om virksomhetsoverdragelsen

Alle fast ansatte og midlertidig ansatte med arbeidsavtale som utløper etter 1.1.2020 vil få et informasjonsbrev om virksomhetsoverdragelsen i august. Dette vil skje elektronisk, og her vil du bl.a. få informasjon om rettigheter og plikter ved virksomhetsoverdragelse til nye Asker kommune, samt informasjon om eventuelt nye arbeidsavtaler etc. Vær derfor oppmerksom på at det kommer e-post med en link etter sommerferien.
Vi vil også informere jevnlig via Workplace om den videre prosessen frem til 1.1.2020.

God sommer!

Jeg ønsker dere nok en gang en fin og velfortjent sommerferie.

Med vennlig hilsen
Lars Bjerke
Rådmann

(lister over innplasseringene i de 16 spesielt berørte avdelingene vil legges ut med dette nyhetsbrevet på workplace, med forbehold om endringer)