Nyhetsbrevet "Innbemanning av virksomhetsledere/seksjonsledere" ble lagt ut til alle ansatte i nye Asker på Workplace onsdag 22. august, etter at egen e-post ble sendt til utvalgskretsen, rektorene og Viva.

Innbemanning av virksomhetsledere/seksjonsledere

Rådmannen har utredet fremtidig organisering av nye Asker kommune og tjenesteområdene. De fleste tjenesteområdene vil være gjenstand for en omorganisering med en mulig overtallighet. Organiseringen av tjenesteområder og virksomheter er vedtatt og legges til grunn. Det er også vedtatt en omstillingsavtale og en omstillingsveileder som skal ivareta ansattes rettigheter, plikter og sikre en god prosess i tråd med lov og avtaleverk.

Rådmannen har vedtatt 85 nye virksomheter/seksjoner, hvorav grunnskole utgjør 40 av disse. Grunnskolen er ikke direkte berørt av omorganiseringen, og de 40 rektorene inngår derfor ikke i utvalgskretsen. Stillingen som kommuneadvokat skal utlyses eksternt.

Det betyr at 44 virksomhets-/seksjonslederstillinger skal besettes. Kandidater til disse stillingene er personer fra de tre kommunene og selskapene (REAS/Hurum Eiendom og VIVA) som er direkte berørt av fusjonsprosessen gjennom en omorganisering, og som inngår i utvalgskretsen.

Rådmannen har gjennomført drøftinger med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om prosessen for innplassering av virksomhetsledere/seksjonsledere i nye Asker. Direktørene for nye Asker starter nå den omforente prosessen, i henhold til omstillingsavtalen, omstillingsveilederen og organisasjonsplanen.

Generelt om innbemanningsprosessen

En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. I prosessen med sammenslåingen av nye Asker er det besluttet at de ansatte skal beholde sine lønns- og arbeidsvilkår, og at ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Det er utarbeidet stillingsprofiler med kompetansekrav for virksomhetsledere/seksjonsledere. Dersom rådmannen ikke finner kvalifiserte kandidater til alle stillingene blant dem som er i utvalgskretsen, vil det for disse stillingene bli gjennomført en ordinær rekruttering.

Rådmannen vil medio september vurdere ledere fra VIVA som meldes inn til nye Asker, og hvilke av utvalgskretsene de tilhører (virksomhetsledere eller avdelingsledere).

Tidslinje for innbemanning

Prosessen for innbemanning av virksomhetsledere/seksjonsledere starter tidlig i september 2018 og avsluttes i løpet av oktober 2018. Gjennomføring av utvelgelse og innplassering gjøres i tråd med vedtatt omstillingsveileder. Rådmannen vil legge frem sin endelige innstilling i drøftingsmøte med tillitsvalgte.

Ansatte som inngår i utvalgskretsene vil få direkte informasjon om kartleggingssamtaler og egen prosess. Endelig liste over utvalgskrets for virksomhetsledere/seksjonsledere (inklusive eventuell vurdering av ledere fra VIVA) vil foreligge etter drøftinger medio september.

Avdelingsledere

Prosessen for innplassering av avdelingsledere starter når virksomhetsledere/seksjonsledere er innplassert. Organisasjonskart med avdelingsstruktur for virksomhetene og utvalgskretsen for avdelingsledere skal drøftes med tillitsvalgte og vedtas i november. Det forventes at vedtak om innplassering av avdelingsledere foreligger før utgangen av februar 2019.

Informasjon

Det vil bli gitt mer informasjon via lederlinjen i de tre kommunene om hvordan endringene skal følges opp frem til fusjonstidspunktet. Det vil bli løpende bli informert via våre interne informasjonskanaler som workplace, e-post og intranett der det er hensiktsmessig.

Se også:

Omstillingsavtale
Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker kommune ble i sitt møte den 20. januar 2017 enige om en omstillingsavtale for ansatte i de tre kommunene. Avtalen ble revidert i PSU 16. mai 2018

Omstillingsveileder
Omstillingsveileder for nye Asker kommune (Revidert etter drøftingsmøtet med partssammensatt utvalg (PSU) 29. juni)

Organisasjonsplan (PDF)
Organisasjonsplan fra drøftingsmøtet med tillitsvalgte 29. juni: Det gjøres oppmerksom på at rådmannen vil gjennomgå listen med tanke på navnsetting av virksomhetene/seksjonene, sett opp mot kriteriene for klart språk.