Rådmannens notat til fellesnemnda: Lokalisering - Mulighetsstudiet

Fredag 24 september kom rapporten "Mulighetsstudie for lokalisering" - med tilhørende medvirkningsprosess for ansatte, ledere og tillitsvalgte med innspillsfrist 19. oktober.

På sitt møte fredag 28. september fikk Fellesnemnda en gjennomgang av mulighetsstudiet og prosessen i saken "Prinsipper for lokalisering". Fellesnemnda vedtok å utsette saken for først å drøfte den i felles PSU den 11. oktober. På fellesnemndas møte ble det etterlyst en mer detaljert innsikt om Hurum generelt og mulig bruk av rådhuset i Sætre, med omfang av innbyggertorg og bruk av kontorlokaler.

Rådmannen har i denne anledning utarbeidet et notat til fellesnemnda, som skal behandles i PSU 11. oktober. Notatet gir utfyllende informasjon og besvarer politiske spørsmål etter oppfordring fra fellesnemnda.
Merk at notatet åpner for å lokalisere et antall årsverk fra Tjenestetildeling (ca. 20 årsverk) og Plan og byggesak (ca. 20 årsverk) til Hurum rådhus. Dette er å regne som et forslag, og er åpent for drøfting i den pågående høringen om lokalisering. 

Rådmannen presiserer at det ikke er tatt noen endelig beslutning om lokalisering. Respekt for prosessen og de ansatte tilsier at prinsipper og plan for gjennomføring av den omforente høringsprosessen gjennomføres som avtalt.

Hele organisasjonen oppfordres til å sende inn sine hørings- og endringsforslag innen fristen 19. oktober. Høringsinnspillene vil bli grundig gjennomgått og vurdert før videre drøfting med tillitsvalgte/ vernetjenesten, og den politiske fellesnemnda før rådmannens endelige beslutning fattes i desember.

Les rådmannens notat:
«Lokalisering – utfyllende informasjon og foreløpige vurderinger» (PDF)