Kjære alle ansatte i Røyken, Hurum og Asker. Her følger en oppdatering på framdriften i byggingen av vår nye kommune. Som dere ser er vi inne i en hektisk og viktig periode:

Organisasjonsplan

De administrative delprosjektenes samlede anbefalinger for administrativ organisering av tjenesteområdene ferdigstilles innen 1. februar, og legges fram for tillitsvalgte til informasjon og drøfting. Anbefalingene vil være forankret i prosjektstyrene gjennom bred involvering av medarbeidere, ledere og ansattrepresentanter. 

  • Rådmannens endelige forslag til organisering av toppledergruppen og øvrig organisasjonskart skal legges fram for fellesnemnda første gang den 16. februar, og til endelig behandling den 23. februar.

«Toppledergruppen og øvrig organisasjonskart» betyr helt konkret hvor mange direktører vi skal ha, og hvilke virksomheter og fagavdelinger som skal tilhøre det enkelte direktørområde. Det første som skjer etter at vedtaket foreligger, er å rekruttere toppledergruppen, altså direktørene, i løpet av denne våren. Når de er ansatt, starter arbeidet med å rekruttere/innplassere virksomhetsledere, og så senere innplassering av de øvrige ansatte.

Hvor skal jeg jobbe?

Den geografiske plasseringen av arbeidsplassene er ventet å foreligge før sommerferien. Når organisasjonsplanen er vedtatt opprettes et eget prosjekt som skal se på kommunenes totale bygningsmasse opp mot behovene for geografisk plassering av virksomhetsområdene. «Prosjekt for lokalisering» blir en videreføring av eiendomsprosjektet, med føringer fra rådmannens organisasjonsplan og krav til samhandling og fysisk nærhet til andre virksomheter.

  • Vi minner om at kommunen er en «flersenterkommune». Det skal etableres syv innbyggertorg for offentlig/privat/frivillige service og tjenester, og vi legger til grunn at også alle rådhusene skal benyttes.

De som allerede jobber i stedbundne tjenester som sykehjem, skoler og barnehager skal selvsagt ikke flyttes på. Beslutningen om plassering er ventet å foreligge før fellesferien.
Den fysiske flytteperioden er beregnet til første halvår av 2019. Noe av flyttingen vil det kunne være hensiktsmessig å vente med til etter 1 januar 2020.

Workplace by Facebook

Vi har nettopp signert avtale med Facebook om å bruke Workplace som vår egen, felles interne sosiale samhandlingskanal. Vi har også inngått avtale med selskapet Cloudworks om hjelp til en rask implementering av verktøyet, slik at vi sikrer oss en trygg overlevering av en plattform som er klar for bruk. Dette kommer til å bli et kjempeløft for den interne dialogen mellom ansatte, ledere og virksomhetsområder i hele den nye kommunen.

  • Workplace blir vår viktigste kanal for intern informasjon og samhandling framover.

I løpet av de kommende ukene vil dere få mer konkret informasjon om hvordan og når dette implementeres.

Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen

Nå foreligger Rådmannens innstilling til hvordan kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemneren i nye Asker skal organiseres. Saken er lagt fram for fellesnemnda, og sakspapirene kan leses i sin helhet her: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/aktuelt-nye-asker-kommune/radmannens-innstilling-til-organisering/

Rådmannens forslag til organisering vil blant annet kreve avvikling av selskapene REAS, Hurum Eiendom KF, samt at Røyken og Hurum kommune trekker seg ut av VIVA IKS. I tillegg må dagens brann- og redningstjenester i Røyken og Hurum overflyttes til Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV).

  • Behandling: Saken skal til uttalelse i de tre kommunestyrene, og videre drøftes i delprosjekt A/P 3 Eierskap og interkommunale samarbeid 9. februar, i felles gruppelederforum 16. februar, i felles PSU 23. februar, før endelig behandling 23. februar 2018.

For å sikre en god gjennomføring, foreslår rådmannen å utarbeide forslag til gjennomføringsplan for alle de berørte funksjoner. Planen legges frem for fellesnemnda fredag 16. mars 2018.

Minner om tidslinjen, som vi holder stø kurs for å innfri: