Nyhetsbrev til alle ansatte i Hurum, Røyken og Asker kommuner med informasjon om kommunesammenslåingsprosessen.

Til deg som er ansatt i Hurum, Røyken eller Asker kommune!

Nå er sommeren her. Mange av dere har alt gått ut i ferie, andre har nedtelling til ferien begynner. Jeg ser at det legges ned mye godt arbeid i våre tre kommuner, og i arbeidet med å bygge den nye kommunen. I det siste har veldig mange av dere bidratt med å innhente fakta om våre tre kommuner til det kunnskapsgrunnlaget som prosjektet utarbeider nå. Dette kunnskapsgrunnlaget blir svært viktig i det videre arbeidet med den nye kommunen. Nå er det tid for å senke skuldrene, nyte sommeren og en velfortjent ferie.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og ferie!

Vennlig hilsen prosjektrådmann Lars Bjerke

Prosjektrådmannen presenterte nye Asker på Arendalskonferansen

Under Arendalskonferansen Fremtidens kommuner i juni holdt prosjektrådmann Lars Bjerke et foredrag om hvordan vi bygger den nye kommunen. Her kan du se hele foredraget.

Fellesnemndas møte 21. juni

På møtet i juni vedtok fellesnemnda:

 • å støtte sammenslåing av de kirkelige fellesrådene i Asker, Røyken og Hurum med 1, 5 millioner kroner, samt 150 000 kroner til IKT-utvikling.
 • revidert budsjett 2017, for arbeidet med å bygge ny kommune.
 • at BDO blir revisor for fellesnemndas virksomhet.

Se fellesnemndas vedtak og hør leder for fellesnemnda Lene Conradi og nestleder Ivar Granum oppsummere møtet.

Fellesnemnda fikk også en presentasjon av brannutredningen som Agenda Kaupang har laget, og som tar for seg alternativer for brannordningen i den nye kommunen. Her finner du oppsummeringen av Agenda Kaupangs brannutredning.

Status for de politiske og administrative prosjektene

Politiske prosjekter

Alle de politiske prosjektene har hatt oppstartsmøter i løpet av juni. Møteplan for høsten 2017 finner du på prosjektenes nettsider. Møtene er åpne for publikum.

Administrative prosjekter

Siden oppstarten i april har de administrative prosjektene jobbet med sin første leveranse - Kunnskapsgrunnlaget. Nå begynner jobben med grunnlagsdokumentet.

Alle de administrative prosjektene har tre felles leveranser:

 • Kunnskapsgrunnlaget er en ståstedsanalyse, som beskriver hvordan vi driver de ulike tjenesteområdene i de tre kommunene i dag.
 • Grunnlagsdokument er et strategisk dokument som definerer satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutvikling for nye Asker kommune.
 • Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget og grunnlagsdokumentet, skal det jobbes med en organisasjonsplan fram til februar 2018. Planen vil beskrive hvordan organisasjonen skal se ut fra 01.01.2020. Dette omfatter blant annet organisasjonskart, lokalisering og bemanning. Arbeidet med dette starter høsten 2017.
 • Det er også etablert et nytt administrativt prosjekt: Prosjekt NAV nye Asker

Medvirkning i de administrative prosjektene

Prosjektene representerer ulike tjenesteområder, som har svært forskjellig størrelse og omfatter mange ulike fagfelt. Derfor er prosjektene litt ulikt rigget. For å sikre tilstrekkelig medvirkning, representativitet og gode prosesser, jobbes det mye med koordinering mellom prosjektene. Prosjektgruppene er sammensatt av likt antall representanter fra hver kommune, og tillitsvalgte er involvert både i prosjektstyrer og prosjektgrupper.

Viktige datoer fremover

 • 18. august – møte i fellesnemnda.
 • 25. august – felles kommunestyremøte for kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker på Sekkefabrikken i Slemmestad, Røyken.
 • 29. september – Prosjektene leverer kunnskapsgrunnlag og grunnlagsdokument til fellesnemnda.
 • September 2017 – Kongelig resolusjon (Kongen i statsråd godkjenner formelt at Hurum, Røyken og Asker kommuner får slår seg sammen til en kommune).
 • 1. februar 2018 – Prosjektene leverer organisasjonsplan.

For oppdatert informasjon om prosessen, følg med på nettsiden www.nyeasker.no

Du kan også kontakte prosjektet på e-post: post.nyeasker@asker.kommune.no