Nyhetsbrev innbemanning virksomhetsledere

Nyhetsbrev mandag 29. oktober:

Til alle ansatte i nye Asker:

Vi har nå gjennomført den annonserte prosessen for innbemanning av ledernivå virksomhetsleder, seksjonsleder og kommunalsjefer i nye Asker, i tråd med den vedtatte omstillingsveilederen, arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen KS og Hovedavtalen KS. Det har vært en omfattende og grundig prosess, som har sikret likebehandling og de ansattes rettigheter. Det har vært gjennomført flere drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte.

I samråd med direktørene har rådmannen nå besluttet hvem som blir virksomhetsledere i nye Asker. Utvelgelsen har skjedd i tråd med vedtatt stillingsprofil og utvelgelseskriteriene som følger av omstillingsavtalen: kompetanse, egnethet og ansiennitet.

- Det er en glede å ha fått på plass disse 44 nye lederne i nye Asker. Dette er helt avgjørende i arbeidet med å bygge den nye kommunen og organisere fusjonen av 6200 ansatte. Virksomhetslederne gir kommunen sterk og samlet lederkraft til både utvikling og gjennomføring. Sammen skal vi sørge for at Asker er en god arbeidsgiver, skaper gode velferdstjenester og er en aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler.

Vi gratulerer!

De nye virksomhetslederne skal nå delta i ferdigstillelsen av organisasjons-/avdelingsstruktur og oppstart for innbemanningsprosessen for avdelingsledere.

De som ikke har fått tilbud om stilling som virksomhetsleder/seksjonsleder, vil bli vurdert til andre ledige stillinger og avdelingslederstillinger. Den prosessen vil foregå etter samme fremgangsmåte som for virksomhetsledere, i tråd med gjeldende lovverk og som beskrevet i omstillingsveilederen. Kriterier for utvalgskrets, valg av utvalgskrets og stillingsprofiler for avdelingsledere skal drøftes med de hovedtillitsvalgte.

Fire stillinger lyses ut

I tillegg til de 44 nye stillingene, er det besluttet å utlyse fire stillinger. De fire stillingene som nå skal lyses ut er:

  • Leder for kommuneadvokaten
  • Leder for inkludering og mangfold
  • Leder for byggesak
  • Leder for idrett og friluft.

Rektorene

Det er besluttet å videreføre de 37 rektorene i grunnskolen som har fast stilling. For de tre rektorstillingene som har vært konstituerte vil det gjennomføres en ansettelsesprosess på et senere tidspunkt.

Totalt er det dermed ansatt 81 nye ledere i nye Asker.

Det vil komme egen informasjon om endelig avdelingsstruktur og prosess for innbemanning av avdelingsledere etter drøftingsmøtet 3. desember:

Drøftingsmøte 3. desember

Drøftingsmøtet med de hovedtillitsvalgte den 3. desember skal behandle følgende saker:

  • Organisasjonsstruktur ned på avdelingsnivå
  • Lokalisering
  • Utvalgskrets for ledernivå «avdelingsledere

Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon om dette etter den 3. desember.

Se liste over virksomhetslederne i nye Asker:

Se nyhetsbrev og liste i PDF

Oversikt over virksomhetsledere

Tjenesteområde

Virksomhet/seksjon

Virksomhets-/seksjonsleder fra 1.1.2020

Økonomi

Virksomhetsstyring

Øyvind Hvidsten

Økonomi og anskaffelser

Eivind Lien

Regnskap

Inger-Lise Gjesdal

Organisasjon

Politikk og tjenesteutvikling

Sveinung Kvamme

HR

Jostein Bø

Innovasjon og digitalisering

Ole-Kristian Tangen

Kommunikasjon

Jon Bakkerud

Kommuneadvokaten

Utlysning

Oppvekst

Kommunalsjef for barn, familie og inkludering

Helga Tharaldsen

Barne- og familietjenesten

Nina Nordgaard

Barnevernstjenesten

Anne-Karin Andvik

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kari Trontveit

Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge

Gyda Steinsdottir

Inkludering og mangfold

Utlysning

Kommunalsjef for barnehage

Tor Monsen

Landøya barnehager

Siri Nyhaug

Torstad barnehager

Sissel Sønju-Moltzau

Solvang barnehager

Merete Waarli

Risenga barnehager

Kjetil Halvorsen

Borgen barnehager

Anita Sønsteby

Sætre og Tofte barnehager

Gry Henriksen

Røyken og Klokkarstua barnehager

Elin Evensen

Heggedal og Slemmestad barnehager

Merete Bjertnes

Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn

Bente Ingjerd Nilsen

Kommunalsjef for skole

Terje Larsen

Velferd

Tjenestetildelingen

Anne Cathrine Garder

Helse, rehabilitering og mestring

Ann Helene Arnestad

Hjemmetjenesten

Vigdis Vagle

Psykisk helse og rus

Ingunn Rese

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 1*

Emilie Vestgren

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 2*

Heidi Eidskrem

Heldøgnsomsorg 1*

Toril E. Fjellseth

Heldøgnsomsorg 2*

Jan Frisk

NAV

Wenche Steen (tilsatt)

Samfunnstjenester

Eiendom

Lene Pedersen

Renhold og praktisk bistand

Hilde Bjerke

Prosjekt og utbygging

Stein Grimstad

Vann og vannmiljø

Kari Ekerholt

Miljø, renovasjon og samferdsel

Lisbeth Stokke Fjeldly

Asker drift

Lars Eskeland

Samfunnsutvikling

Strategi, næring og analyse

Eli Aubert

Samfunnsplanlegging

Marte Helene Lie

Byggesak

Utlysning

Medborgerskap

Innbyggertorg og nærdemokrati

Øydis Jahren

Bibliotekene

Siri Tidemann Naalsund

Kulturskolen

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kulturliv

Jan Erik Lindøe (kultursjef)

Idrett og friluft

Utlysning

*Midlertidig virksomhetsnavn inntil navnsetting av geografiske områder er vedtatt

Rektorer

Virksomhet/skole

Virksomhetsleder/rektor

Sætre barneskole

Hanne Lien Aaberg

Tofte barneskole

Gøril Gunnestad

Sætre ungdomsskole

Egil N. Ramstad

Tofte ungdomsskole

Ole Jørgen Røyert

Folkestad oppvekstsenter

Ellen Engeland

Frydenlund barneskole

Lene Kristin Nakstad

Hyggen barneskole

Marit Njøsen Moe

Midtbygda barneskole

Marit Husabø

Sydskogen barneskole

Rune Glad

Spikkestad barneskole

Joreid Halvorsen

Røyken ungdomsskole

Janita Flem

Slemmestad ungdomsskole

Erik Thomassen

Spikkestad ungdomsskole

Trude Bøe Eriksen

Slemmestad barneskole

Konstituert/utlysning

Torvbråten barneskole

Konstituert/utlysning

Nærsnes barneskole

Konstituert/utlysning

Arnestad skole

Marianne Andrews Ratvik

Heggedal skole

Bjørn Torgersen

Blakstad skole

Gina Julsrud Enge

Bondi skole

Henrik Fridorf

Billingstad skole

Mette Karstensen

Drengsrud skole

Anita Synnøve Munkvold

Hagaløkka skole

Birgitte Vedeler

Hofstad skole

Anne-Margrethe Wettre

Hvalstad skole

Ragnhild Hertzenberg Sagen

Jansløkka skole

Unni Aggvin

Mellom-Nes skole

Kirsti Grana Winsvold

Nesøya skole

Anne Pedersen Hallén

Rønningen skole

Ingvild Elisabeth Onarheim

Solberg skole

Trine Thyrhaug Svaasand

Vardåsen skole

Trude Kristoffersen

Vettre skole

Ellen Cathrine Borthen

Borgen skole

Therese Fløtre

Hovedgården ungdomsskole

Inga-May Christina Grimsrud

Landøya ungdomsskole

Mona Merete Pünther

Risenga ungdomsskole

Thomas Fredrik Ruud

Solvang ungdomsskole

Harald Skjønsberg

Torstad ungdomsskole

Ingrid Augusta Sejersted

Vollen ungdomsskole

Haydar Øzbal

Den alternative skolen

Jan Leween Stien