Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og innholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Samfunnsdel med perspektiv til 2032

Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv fram til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet.

Bærekraftsmål som grunnlag for satsingsområder

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen på kommunenivå i Norge. Gjennom politiske prosesser har Asker valgt å løfte fram seks prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Askersamfunnet.

De prioriterte bærekraftsmålene har igjen gitt åtte satsingsområder:

  • samarbeid for å nå målene
  • bærekraftige byer og samfunn
  • Handling mot klimaendringene
  • god helse
  • god utdanning
  • innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
  • medarbeidere
  • kommuneøkonomi

Areal og transport

Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig areal- og transportdel samt en langsiktig økonomidel, begge med en tidshorisont fram til 2040, dette for å sikre en trygg, robust og bærekraftig utvikling av Askersamfunnet og den kommunale virksomheten. Med en strammere samfunnsøkonomi må kommunen prioritere sine oppgaver. God styring av samfunn og økonomi, kan sikre gode tjenester og lokalsamfunn i hele kommunen, også inn i framtiden.

Innbyggerinvolvering og samarbeid 

Vi legger vesentlig vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv. Vi skal etablere nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg i syv av lokalsentrene i kommunen. Alle deler av Askersamfunnet skal med i videreutviklingen av kommunen.

Klimavennlig by- og stedsutvikling

Kommuneplanen tilrettelegger for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og møteplasser for alle deler av befolkningen. Den legger opp til en mer konsentrert utbygging rundt tettstedene, samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer vektlegges. En klimavennlig by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers klimamål.

Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling vil Asker videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune i denne kommuneplanperioden.

Politisk behandling i fellesnemnda