Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges fram for politisk behandling, og videre bearbeiding i dialog med alle som ønsker å mene noe om utviklingen av Askersamfunnet.

Prosessen vil pågå høsten 2019, vinteren 2020. Når samfunnsdelen vedtas av vårt nye kommunestyre våren 2020, igangsettes arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Politisk behandling i fellesnemnda

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal i første omgang behandles i fellesnemnda for nye Asker 27. september.

Vedlegg

Det foreligger en rekke vedlegg til saken i fellesnemnda, og her finner du en oversikt. 

  1. Langsiktig analyse mot 2040 - PDF
  2. Langsiktig drifts- og investeringsanalyse mot 2040 -PDF
  3.  
  4. Innbyggerundersøkelse nye Asker (2018) - PDF
  5. Kartlegging i næringslivet (2019) - PDF
  6. Frivillighetsbarometeret - Asker (2018) - PDF
  7. Kartlegging frivillige organisasjoner i nye Asker (2018) - PDF
  8. Reisevaner nye Asker kommune (UA analyse 123_2019) - PDF
  9. Trafikkanalyse Asker (2019) - PDF
  10. Lokaldemokratiundersøkelsen (2017) - PDF

 

11. Workshop om nærdemokratiske ordninger (11. oktober 2018) - PDF)

12. Dialogmøte med frivilligheten (24. april 2019) - PDF

13. Dialogmøte med næringslivet (6. mai 2019)- PDF

14. Dialogmøte med Buskerud fylkeskommune (19. juni 2019) - PDF

15. Sluttrapport fra Askerkonferansen 2018 - PDF

16. De unges kommunestyre 2017 og 2019 - PDF

17. Midlertidig ungdomsråd 2019 - PDF

18. Innbyggerpanel 2019 - PDF

19. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Samfunnsutvikling - PDF 

20. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Tjenesteutvikling - PDF

21. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - FN's bærekraftsmål - PDF

22. Fra prosjektgruppe (P1): Om politisk organisering

23. Fra prosjektgruppe (P2): Om felles kultur, identitet og symboler

24. Fra prosjektgruppe (A/P2): Om arbeidsgiverpolitikk

25. Fra prosjektgruppe (A/P3): Om eierskap og interkommunalt samarbeid

26. Fra prosjektgruppe (A/P4): Om økonomisk politikk og handlingsregler

27. Felles planutvalgsmøte (8. mai 2019)

28. Innspill fra komitéer og utvalg i Asker, Røyken og Hurum

29. Felles komitémøter, felles kommunestyremøter, felles formannskapsmøter, Fellesnemnda og Gruppelederforum.
* Se i møtekalender
* Se i notater og presentasjoner

 

30. Mål og strategier i tabellformat - PDF

31. Forslag til planprogram (5. april - PDF

32. Endelig politisk behandling av planprogrammet, Hurum - PDF

33. Endelig politisk behandling av planprogrammet, Røyken - PDF

34. Endelig politisk behandling av planprogrammet, ("gamle") Asker - PDF